Bắc Giang: Một số kết quả đạt được về chuyển đổi số năm 2021-2022

Địa phương
10:30 AM 05/12/2022

Thực hiện Nghị quyết số 111-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 324/KH-UBND ngày 13/07/2021 về triển khai Chuyển đổi số tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 111-NQ/TU và Kế hoạch số 324/KH-UBND. Những kết quả thực hiện Nghị quyết nổi bật đạt được trong năm 2021 - 2022 cụ thể như sau:

Infographic:

Infographic: Một số kết quả đạt được về chuyển đổi số của tỉnh Bắc Giang năm 2021-2022.

 

Hạnh Huyền
Ý kiến của bạn