Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

Chính trị - xã hội
11:27 AM 09/01/2021

(DN&TT) - Mới đây, Bộ Công an vừa phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương đồng tổ chức thành công Hội thảo khoa học cấp quốc gia "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, trong tình hình mới". Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tham dự và chỉ đạo Hội thảo.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

Phát biểu khai mạc của Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, và báo cáo đề dẫn hội thảo do Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng trình bày, nêu rõ: Hội thảo nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ công an nhân dân về chủ trương, quan điểm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, củng cố và tăng cường niềm tin, giữ vững mối quan hệ máu thịt giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang nhân dân nói chung, công an nhân dân nói riêng và làm rõ nội dung, yêu cầu đặt ra đối với lực lượng công an nhân dân và các ngành hữu quan trong thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018, của Bộ Chính trị (khóa XII) về "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới "; kiến nghị hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Đây cùng là dịp tuyên truyền, quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 35 trong hệ thống chính trị.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới - Ảnh 1.

Các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chủ trì Hội thảo. Ảnh VGP

Ban tổ chức hội thảo đã nhận được gần 90 báo cáo khoa học, tham luận về chủ đề hội thảo. Các báo cáo, tham luận đánh giá toàn diện, khách quan, cung cấp hàm lượng thông tin khoa học lớn, luận giải toàn diện các vấn đề về lý luận và thực tiễn trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Phát biểu chỉ đạo Hội thảo, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ trọng yếu, có ý nghĩa sống còn trong bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Trước yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong tình hình mới, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 35 và Ban Bí thư đã ban hành Kế hoạch số 14-KH/TW, ngày 25/3/2019 về thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị.

Dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng, nhân dân Việt Nam được giải phóng khỏi ách thực dân, đế quốc, đất nước ta giành được những thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội to lớn, quan trọng, độc lập dân tộc, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc được bảo vệ vững chắc, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện, nâng cao, vị thế quốc gia được củng cố, khẳng định trong mắt bạn bè quốc tế. Thế nhưng, các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách phủ nhận, công kích, bôi nhọ, xuyên tạc nền tảng tư tưởng, hướng tới mưu đồ xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, làm sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay, chúng đã và đang triệt để lợi dụng thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, vin vào những hạn chế, khuyết điểm của một bộ phận cán bộ, đảng viên để chống phá Đảng, Nhà nước.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới - Ảnh 2.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu chỉ đạo Hội thảo. Ảnh VGP

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chúng càng tăng cường các hoạt động chống phá với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, nhằm gieo rắc hoang mang, thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Vì vậy, việc nhận diện đúng các quan điểm sai trái, thù địch, làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn, phương hướng và giải pháp trong cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Vì thế, đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị các tham luận, ý kiến phát biểu cần tập trung làm sáng tỏ các vấn đề lý luận và thực tiễn trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, làm cơ sở tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ cách mạng trong tình hình mới.

Tại Hội thảo, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đánh giá cao, khẳng định các tham luận và các ý kiến tại hội thảo được các tác giả nghiên cứu công phu, nghiêm túc, đảm bảo tính khoa học. Tuy cách tiếp cận của từng tham luận khác nhau, nhưng tựu chung đã phân tích, luận giải làm nổi bật chủ đề hội thảo, khẳng định nền tảng tư tưởng, vai trò lãnh đạo của Đảng, đồng thời chỉ rõ những âm mưu, thủ đoạn chống phá cách mạng của các thế lực thù địch, phản động.

Để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, hội thảo thống nhất cho rằng, cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước; phát huy vai trò tham mưu, điều phối, hướng dẫn của Thường trực Ban Chỉ đạo 35 các cấp trong tổ chức thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị gắn với việc tổ chức thực hiện Kết luận số 53 của Ban Bí thư, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục để mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và quần chúng nhân dân tự giác tham gia đấu tranh trên cơ sở phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Theo đó, cần chủ động nhận diện, làm rõ các luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vai trò lãnh đạo của Đảng trong tình hình hiện nay. Phải kết hợp và gắn kết chặt chẽ giữa "xây" và "chống", trong đó xác định lấy yếu tố "xây" là cơ bản, "chống" phải quyết liệt, chặt chẽ, không khoan nhượng. Cùng với đấu tranh, cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị phải nêu cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý tư tưởng, chủ động, kịp thời cung cấp các thông tin chính thống để định hướng dư luận; bồi dưỡng, nâng cao khả năng tự phòng chống cho mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trước các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị .

Cùng với đó, phải củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý và sử dụng Internet, mạng xã hội. Chú trọng xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp lý và các giải pháp kỹ thuật phù hợp. Kiên quyết đấu tranh, loại bỏ, ngăn chặn, xử lý đúng pháp luật đối với nhà mạng, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trang thông tin điện tử và các cá nhân lưu trữ, cung cấp, đăng tải, phát tán thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, nói xấu, kích động, chống phá trên Internet, mạng xã hội.

Tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, chặt chẽ, đầu tư phương tiện, công nghệ cho các lực lượng chuyên trách trong công tác đấu tranh, làm thất bại các âm mưu, thủ đoạn của các lực lượng thù địch, phản động. Xây dựng các cấp ủy, tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, các cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

PV (theo Chinhphu.vn)
Ý kiến của bạn