BĐBP Kiên Giang sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 23 của Ban Bí thư

Địa phương
04:45 PM 08/03/2023

Ngày 8/3, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 23 ngày 9/2/2018 của Ban Bí thư về "tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới" và hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện 6 Nghị quyết của Quân ủy Trung ương ban hành ngày 20/12/2022.

Theo đó, Đảng ủy BĐBP tỉnh tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện 6 Nghị quyết của Quân ủy Trung ương ban hành ngày 20/12/2022 gồm: Nghị quyết số 1652-NQ/QUTW về lãnh đạo công tác khoa học quân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 1656-NQ/QUTW về lãnh đạo công tác kỹ thuật đến năm 2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 1657-NQ/QUTW về đổi mới công tác giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội trong tình hình hình mới; Nghị quyết số 1658-NQ/QUTW về công tác hậu cần quân đội đến năm 2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 1659-NQ/QUTW về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 1661-NQ/QUTW về lãnh đạo công tác tài chính đến năm 2030.

Quang cảnh Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Quân ủy Trung ương trong Đảng bộ BĐBP tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Quân ủy Trung ương trong Đảng bộ BĐBP tỉnh.

Đây là những Nghị quyết hết sức quan trọng của Quân ủy Trung ương nhằm thực hiện chủ trương xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại của Đảng và Nhà nước ta. Thực hiện chủ trương này sẽ bảo đảm cho quân đội ta, trong đó có lực lượng Bộ đội Biên phòng có đủ sức mạnh, hoàn thành tốt vai trò là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, củng cố quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trách nhiệm này là của toàn Đảng, của cả hệ thống chính trị và toàn dân, nhưng trước hết và chủ yếu là của cấp ủy, chỉ huy các cấp cùng cán bộ và chiến sĩ toàn quân.

Để góp phần cùng toàn quân thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Đại tá Huỳnh Văn Đông - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP Kiên Giang đề nghị, cấp uỷ, chỉ huy các cấp trong BĐBP tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc, chặt chẽ việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của QUTW đến tất cả cán bộ, đảng viên và quần chúng trong cơ quan, đơn vị; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện. Định kỳ sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện và bổ sung phương hướng, nhiệm vụ lãnh đạo cho phù hợp với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị.

Đồng thời, các bí thư cấp ủy trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chủ trì và chịu trách nhiệm về chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết ở cấp mình. Bên cạnh đó, phòng Chính trị và đội ngũ báo cáo viên, cán bộ giảng dạy chính trị các cơ quan, đơn vị có kế hoạch tuyên truyền, lồng ghép vào bài giảng chính trị các nội dung cơ bản, kết quả tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Quân ủy Trung ương. Chính ủy BĐBP Kiên Giang cũng lưu ý việc lựa chọn thông tin phù hợp để vừa làm tốt công tác tuyên truyền, vừa thực hiện đúng quy định về bảo mật thông tin, không để các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị lợi dụng chống phá.

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 9/2/2018 của Ban Bí thư về "Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới", cấp uỷ, chỉ huy các cơ quan, đơn vị BĐBP tỉnh đã cụ thể hóa vào nghị quyết lãnh đạo, kế hoạch, chương trình hành động về nghiên cứu, học tập lý luận chính trị và tổ chức thực hiện đạt kết quả. Tổ chức biên soạn tài liệu giáo dục chính trị tự xác định chặt chẽ, đạt chất lượng, nhất là đối với những nội dung lý luận về đường lối quân sự - quốc phòng, nhiệm vụ và công tác BĐBP luôn bám sát theo quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Để việc học tập, nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị số 23-CT/TW đạt kết quả cao, hàng năm, Đảng uỷ BĐBP tỉnh chỉ đạo Phòng Chính trị, cấp uỷ, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiến hành lồng ghép nội dung của Chỉ thị vào trong bài giảng giáo dục chính trị và chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới, cho đối tượng phát triển Đảng. 

Từ năm 2018 đến nay đã mở 5 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho 108 đảng viên mới; 5 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng phát triển Đảng với 231 đoàn viên ưu tú. Trong Đảng ủy BĐBP tỉnh tổ chức 1 Hội nghị tập trung cho đối tượng là đảng ủy viên, Thủ trưởng Bộ Chỉ huy, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy; Bí thư, phó bí thư chi, đảng bộ cơ sở; lãnh đạo các phòng, Văn phòng; trưởng (phụ trách) các ban, với quân số tham gia 96 đồng chí. Trên cơ sở Kế hoạch của Đảng uỷ BĐBP tỉnh, các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức được 25 hội nghị cho đảng viên, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp với tổng 958 đồng chí; 20 lớp học cho 189 đoàn viên.

Trong 5 năm qua, Đảng ủy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền bằng các hình thức kể chuyện, sân khấu hóa, tọa đàm, về nguồn được 62 lượt với trên 2.500 lượt cán bộ, chiến sĩ tham dự. 

Đại tá Huỳnh Văn Đông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP Kiên Giang phát biểu khai mạc Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Quân ủy Trung ương trong Đảng bộ BĐBP tỉnh.

Đại tá Huỳnh Văn Đông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP Kiên Giang

Theo Đại tá Huỳnh Văn Đông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP Kiên Giang cho biết, trong những năm qua, nhiều nghị quyết, chỉ thị của Đảng về lý luận chính trị được ban hành, tổ chức thực hiện đạt được những kết quả quan trọng. Nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về ý nghĩa, vai trò và các giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh được nâng lên. Đội ngũ cán bộ, đảng viên có bước phát triển về nhận thức, trình độ, bản lĩnh chính trị và năng lực tư duy. Công tác học tập, tổng kết thực tiễn, nghiên cứu, vận dụng và phát triển lý luận đã và đang giải đáp nhiều vấn đề thực tiễn đặt ra.

Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời gian tới, Đại tá Huỳnh Văn Đông, đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt việc học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Thật sự coi trọng việc vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc định hướng phát triển và hoạt động thực tiễn ở địa phương, cơ quan, đơn vị một cách thiết thực và hiệu quả; bám sát thực tiễn, định kỳ tiến hành sơ kết, tổng kết, nhân rộng mô hình tốt, cách làm hay. 

Bên cạnh đó, cần tiếp tục đổi mới phương thức triển khai, phương pháp tiếp cận trong học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Khẳng định mạnh mẽ và cụ thể hóa những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các giá trị bền vững phù hợp với thực tiễn nước ta; với nhiệm vụ quân sự - quốc phòng và Biên phòng. 

Song song đó, là tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh phản bác có hiệu quả, kịp thời các quan điểm sai trái, thù địch. Đa dạng hóa hình thức đấu tranh bảo vệ nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nhất là trên không gian mạng gắn với đồng thời phòng, chống có hiệu quả các nguy cơ "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". 

Văn Dương
Ý kiến của bạn