BĐBP tỉnh Kiên Giang phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”

Địa phương
05:24 PM 10/04/2023

Ngày 10/4, Đảng ủy BĐBP tỉnh Kiên Giang tổ chức hội nghị tổng kết 2 năm thực hiện Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân uỷ Trung ương về phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ".

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại tá Huỳnh Văn Đông - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh Kiên Giang cho biết, công tác giáo dục chính trị, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới là một nội dung quan trọng của công tác tư tưởng - văn hóa, huấn luyện bộ đội; là khâu căn bản, trung tâm, có ý nghĩa quyết định hình thành nhân cách quân nhân, phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" và năng lực hoạt động thực tiễn của quân nhân; bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống, tinh thần đoàn kết, ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội cho cán bộ, chiến sĩ.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Trong những năm qua, ngoài việc biên soạn đề cương, giáo án do cấp trên cung cấp tài liệu theo chương trình GDCT năm; cơ quan và các đơn vị đã biên soạn được 168 đề cương, bài giảng GDCT do đơn vị tự xác định, đảm bảo phù hợp với từng đối tượng; bao gồm các nội dung giáo dục về tinh thần yêu nước, yêu chế độ xã hội chủ nghĩa, lịch sử, truyền thống của dân tộc, của Đảng, Quân đội, BĐBP, địa phương và đơn vị; tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh trong nước và tỉnh Kiên Giang.

Thực hiện GDCT gắn với giáo dục pháp luật, kỷ luật, phẩm chất đạo đức, lối sống; trang bị các kiến thức về kinh tế, văn hóa, xã hội, ứng xử, giao tiếp... góp phần trang bị những kiến thức toàn diện cho bộ đội.

Đại tá Huỳnh Văn Đông - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh Kiên Giang phát biểu tại hội nghị.

Đại tá Huỳnh Văn Đông - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh Kiên Giang phát biểu tại hội nghị.

Trong thực hành giảng dạy chính trị các đơn vị đã vận dụng nhiều phương pháp; kết hợp giữa phương pháp dạy học truyền thống với các phương pháp giảng dạy tích cực, phát huy tính chủ động của người học. Thời gian qua, tổ giảng dạy chính trị của cơ quan, đơn vị đã tổ chức lên lớp 862 buổi, có 12.758 lượt CBCS tham gia.

Trong đó, cán bộ giảng dạy bằng giáo án điện tử (trình chiếu powerpoint) được 239 buổi có 4.126 lượt đồng chí tham gia. Ngoài ra các đơn vị đã vận dụng kết hợp nhiều hình thức sinh hoạt ngày chính trị văn hóa tinh thần như: tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ; giao lưu, tọa đàm, tham quan các di tích lịch sử, nhà truyền thống, bảo tàng... có trên 70% các buổi sinh hoạt ngày chính trị văn hóa tinh thần có kết hợp giao lưu văn nghệ; đã tổ chức 302 buổi tọa đàm, 242 buổi tham quan di tích lịch sử, nhà truyền thống, phòng Hồ Chí Minh cơ quan, đơn vị.

Nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Kiên Giang mở 18 lớp tập huấn cho cán bộ đơn vị về nghiệp vụ công nghệ thông tin, kỹ năng sử dụng phần mềm powerpoint trong giảng dạy chính trị, thông tin đối ngoại, công tác biên soạn tài liệu GDCT, biên soạn biên niên sử, lịch sử Đảng... có 369 lượt đồng chí tham gia.

Tổ chức 10 lớp tập huấn bồi dưỡng cán bộ giảng dạy chính trị quán triệt các quy chế, quy định của trên về công tác GDCT, quản lý tư tưởng, phương pháp, kỹ năng soạn thảo bài giảng, thông qua bài giảng, kỹ năng thực hành giảng dạy... có 542 lượt đồng chí tham gia.

Ngoài ra, BĐBP tỉnh đã tổ chức 5 hội thi: Bí thư chi đoàn giỏi; báo cáo viên, tuyên truyền viên; cán bộ giảng dạy chính trị giỏi, có 439 lượt đồng chí tham gia, qua đó góp phần nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chất lượng công tác GDCT tại đơn vị...

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tại đơn vị và đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới.

Đại tá Doãn Đình Tránh, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh Kiên Giang báo cáo tổng kết 12 năm thực hiện Chỉ thị số 124-CT/QUTW ngày 31/3/2011 của Thường vụ Quân ủy Trung ương; Kết quả 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khoá XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII, 2 năm thực hiện Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân uỷ Trung ương.

Đại tá Doãn Đình Tránh, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh Kiên Giang báo cáo tổng kết 2 năm thực hiện Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân uỷ Trung ương.

Đại tá Huỳnh Văn Đông - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh Kiên Giang đề nghị các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong tổ chức thực hiện, tiếp tục giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ về vị trí, vai trò, mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, nội dung Chỉ thị 124, Đề án, Kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa XIII, Nghị quyết số 847 của Quân ủy Trung ương. Từ đó biến nhận thức thành hành động cụ thể thiết thực trong sinh hoạt, học tập, công tác.

Nghiêm túc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm mà hội nghị đã chỉ ra, đồng thời tích cực nghiên cứu, xác định các nội dung, biện pháp thực hiện hiệu quả hơn trong thời gian tới. Tập trung đối mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục chính trị tại đơn vị, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới phù hợp với từng đối tượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, không dao động trước những khó khăn, thách thức; thấy rõ vai trò, chức trách, nhiệm vụ, luôn phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị phải gắn chặt với công tác quản lý tư tưởng, bảo vệ chính trị nội bộ, chấp hành kỷ luật, pháp luật và đảm bảo an toàn. Kết hợp chặt chẽ giữa công tác giáo dục chính trị với công tác thi đua, khen thưởng, công tác tổ chức, cán bộ, chính sách; quan tâm bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị các cấp; đầu tư trang bị, phương tiện, vật chất phục vụ cho công tác giảng dạy chính trị tại đơn vị.

Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 124, các nội dung Đề án Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị gắn với tiếp tục thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị khoá XIII, Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; Nghị quyết 847 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới.

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Kiên Giang tặng Giấy khen cho 2 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 12 năm thực hiện Chỉ thị số 124-CT/QUTW; 10 năm thực hiện Đề án "Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới" và 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XIII và 2 năm thực hiện Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân uỷ Trung ương.

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Kiên Giang tặng Giấy khen cho 2 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 12 năm thực hiện Chỉ thị số 124-CT/QUTW; 10 năm thực hiện Đề án "Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới" và 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XIII và 2 năm thực hiện Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân uỷ Trung ương.

Chính ủy BĐBP tỉnh Kiên Giang đề nghị Phòng Chính trị chủ động tham mưu, giúp Ban Thường vụ, Bộ Chỉ huy thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các cơ quan, đơn vị thực hiện Chỉ thị 124, Đề án, Kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa XIII, Nghị quyết số 847 của Quân ủy Trung ương gắn trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp nhất là bí thư (chính trị viên) trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện. Đình kỳ sơ, tổng kết rút kinh nghiệm, biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Dịp này, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Kiên Giang tặng Giấy khen cho 4 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khoá XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII, 2 năm thực hiện Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân uỷ Trung ương về phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới; cho 2 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 12 năm thực hiện Chỉ thị số 124-CT/QUTW ngày 31/3/2011 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới và 10 năm thực hiện Đề án "Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới".

Văn Dương - Hồng Ân
Ý kiến của bạn