BHXH Việt Nam sẽ giảm thời gian làm thủ tục còn 15 phút/lượt giao dịch

Cải cách hành chính
07:08 AM 14/08/2021

BHXH Việt Nam vừa ban hành kế hoạch đặt ra 3 mục tiêu năm 2021; trong đó, giảm thời gian chờ đợi còn tối đa 15 phút/lượt giao dịch vào năm 2025.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Kế hoạch số 2402/KH-BHXH triển khai thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Theo đó, nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ công, Kế hoạch đặt ra 03 mục tiêu đến năm 2025, cụ thể:

- Giảm thời gian chờ đợi của người dân, doanh nghiệp xuống còn tối đa 15 phút/01 lượt giao dịch vào năm 2025;

- 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết được tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính, trừ trường hợp thủ tục hành chính yêu cầu phải kiểm tra thực địa, đánh giá, kiểm tra, thẩm định tại cơ sở;

- 100% hồ sơ, giấy tờ kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa và kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ giải quyết thủ tục hành chính.

Để đạt được mục tiêu đề ra, Bảo hiểm xã hội Việt Nam xác định rõ trách nhiệm, phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố (Bảo hiểm xã hội các tỉnh) trực thuộc Trung ương và việc phối hợp giữa các đơn vị nhằm đảm bảo chất lượng và tiến độ thực hiện nhiệm vụ Đề án, tập trung vào các nội dung công việc như sau:

- Xây dựng Kế hoạch và các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam, giai đoạn 2021-2025;

- Tổ chức việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngành đảm bảo đúng các quy định của pháp luật, nhiệm vụ của Đề án và quy định của Bảo hiểm xã hộiViệt Nam;

- Thực hiện kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành với Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Hồng Vân
Ý kiến của bạn
Làm gì để hài hoà lợi ích khi doanh nghiệp chia sẻ dữ liệu với cơ quan Nhà nước? Làm gì để hài hoà lợi ích khi doanh nghiệp chia sẻ dữ liệu với cơ quan Nhà nước?

Dữ liệu là tài sản và được pháp luật bảo vệ theo các quy tắc khác nhau từ quyền riêng tư, quyền tài sản, quyền sở hữu trí tuệ. Vì vậy, việc yêu cầu về chia sẻ dữ liệu của doanh nghiệp với cơ quan quản lý Nhà nước cần được quy định rõ ràng.