Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án “Đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Hòa Bình”

Dự án
02:42 PM 23/09/2022

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Quyết định số 2468/QĐ-UBND ngày 20/9/2022 chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Hòa Bình.

Dự án trên được triển khai xây dựng tại thị trấn Phú Thịnh, xã Tam Thái, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam. Công ty TNHH Đầu tư quốc tế Phú Ninh được chấp thuận làm chủ đầu tư Dự án. Diện tích sử dụng đất của Dự án khoảng 50ha. Quy mô đầu tư bao gồm: đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật bao gồm các hạng mục: san nền, giao thông, thoát nước mưa, cấp điện, cấp nước, điện chiếu sáng, cảnh quan cây xanh, thoát nước thải, vệ sinh môi trường và các công trình thiết yếu.

Chấp thuận chủ chương đầu tư dự án “Đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Hòa Bình” - Ảnh 1.

Ông Mai Thành Vinh – Giám đốc Công ty TNHH Đầu Tư Quốc tế Phú Ninh

Chấp thuận chủ chương đầu tư dự án “Đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Hòa Bình” - Ảnh 2.

Giám đốc Công ty TNHH Đầu Tư Quốc tế Phú Ninh - Chủ đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Hòa Bình

Về tổng vốn đầu tư của Dự án là 298.000.000.000 đồng, trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là 122.180.000.000 đồng, chiếm tỷ lệ 41% tổng vốn đầu tư. Vốn huy động được là 175.820.000.000 đồng, chiếm tỷ lệ 59% tổng vốn đầu tư.

Dự án hoàn thành đi vào hoạt động trong vòng 2 năm kể từ khi được UBND tỉnh Quảng Nam chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư. Thời hạn hoạt động của Dự án là 50 năm, kể từ ngày 20/09/2022.

Để Dự án được triển khai và hoàn thành đúng tiến độ, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND huyện Phú Ninh hướng dẫn nhà đầu tư trình tự, thủ tục liên quan đến đất đai, môi trường theo quy định; Sở Xây dựng hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các thủ tục về xây dựng theo quy định; Sở Công Thương hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các thủ tục về thành lập Cụm công nghiệp theo đúng quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn nhà đầu tư hồ sơ, thủ tục về ký quỹ để đảm bảo thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Điều 25 Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

UBND huyện Phú Ninh hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và triển khai thực hiện dự án theo quy định.

Chủ đầu tư Dự án Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế Phú Ninh có trách nhiệm thực hiện đúng các nội dung chủ trương đầu tư được duyệt và quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường, phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự, an toàn lao động và các chỉ tiêu quản lý quy hoạch xây dựng 1/500 được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước theo quy định.

Chấp hành nghiêm chế độ báo cáo định kỳ hằng tháng, quý, năm về tình hình thực hiện dự án và chế độ báo cáo thuế theo quy định.

Thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp và Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.

Thực hiện ký quỹ hoặc phải có bảo lãnh của tổ chức tín dụng hợp pháp về nghĩa vụ ký quỹ để thực hiện dự án đầu tư với Sở Kế hoạch và Đầu tư theo đúng quy định tại Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư và Quyết định số 2131/QĐ-UBND ngày 30/7/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Hướng dẫn trình tự, thủ tục đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của các thông tin, số liệu, nội dung về hồ sơ dự án và hiệu quả đầu tư dự án. Trường hợp Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế Phú Ninh không thực hiện đúng các quy định nêu trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với UBND huyện Phú Ninh và các cơ quan liên quan xem xét, xử lý theo thẩm quyền hoặc trình UBND tỉnh giải quyết theo quy định của pháp luật.

Phùng Sơn
Ý kiến của bạn