Đà Nẵng: Tăng cường phối hợp quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng, đầu tư và môi trường

Địa phương
04:26 PM 07/09/2023

Sở Tài nguyên & Môi trường TP. Đà Nẵng đã có Công văn số 2847/STNMT-CCM về việc tăng cường phối hợp quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng, đầu tư và môi trường trên địa bàn thành phố.

Nhằm thực hiện đúng các quy định của pháp luật bảo vệ môi trường trong quá trình triển khai thực hiện, hoạt động của dự án, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục có ý kiến như sau: Thứ nhất, đề nghị các chủ đầu tư, chủ cơ sở, đơn vị quản lý dự án, cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án:

Chủ động rà soát, nghiên cứu, xác định loại thủ tục môi trường, thời điểm thực hiện thủ tục môi trường (gồm báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép môi trường, hồ sơ đăng ký môi trường) và triển khai lập, đăng ký các thủ tục môi trường nêu trên với các cơ quan có thẩm quyền để được phê duyệt/cấp phép/tiếp nhận theo đúng quy định tại Luật Bảo vệ môi trường 2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT.

Đà Nẵng: Rà soát, thực hiện thủ tục về môi trường các dự án, cơ sở - Ảnh 1.

Khẩn trương rà soát các dự án đang triển khai xây dựng và dự án đầu tư đã triển khai xây dựng nhưng chưa đi vào vận hành (vận hành thử nghiệm trong trường hợp có công trình xử lý chất thải phải vận hành thử nghiệm hoặc vận hành chính thức trong trường hợp không có công trình xử lý chất thải phải vận hành thử nghiệm) và các cơ sở đang hoạt động mà chưa có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc giấy phép môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường để hoàn thành các thủ tục về môi trường theo quy định tại Luật Bảo vệ môi trường 2020, Nghị định số 08/2020/NĐ-CP, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT.

Sở Tài nguyên & Môi trường thành phố cũng đề nghị Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng kiểm tra, rà soát toàn bộ các dự án, cơ sở trong Khu công nghệ cao, Khu công nghệ thông tin tập trung, các khu công nghiệp theo Quyết định số 1788/QĐ-UBND ngày 02/7/2022 của UBND thành phố và UBND các quận, huyện, UBND phường, xã thực hiện kiểm tra, rà soát toàn bộ các dự án, cơ sở trên địa bàn mình quản lý để đôn đốc, yêu cầu chủ đầu tư, cơ sở khẩn trương hoàn thành các thủ tục môi trường thuộc thẩm quyền theo quy định…

Nguyễn Tuấn
Ý kiến của bạn