Dự thảo thông tư quy định giá dịch vụ chứng khoán: Giảm giá tối đa nhiều dịch vụ so với Thông tư 128/2018

Chứng khoán
10:18 AM 23/08/2021

So với Thông tư số 128/2018/TT-BTC đang áp dụng thì dự thảo thông tư mới có một số thay đổi nhỏ trong trường hợp được áp dụng.

Bộ Tài chính mới đây đã đưa ra lấy ý kiến về dự thảo thông tư quy định giá dịch vụ chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam.

So với Thông tư số 128/2018/TT-BTC đang áp dụng thì dự thảo thông tư mới có một số thay đổi nhỏ trong trường hợp được áp dụng.

Cụ thể, giá dịch vụ môi triới mua, bán cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có bảo đảm (áp dụng cho chứng khoán niêm yết và chứng khoán đăng ký giao dịch) theo dự thảo thông tư mới sẽ là Tối đa 0,45% giá trị giao dịch, trong khi hiện tại đang là Tối đa 0,5% giá trị giao dịch.

Giá dịch vụ phát hành chứng chỉ quỹ mở, quỹ ETF cũng được giảm từ mức tối đa 0,5%/giá trị giao dịch xuống còn tối đa 4,5%/giá trị giao dịch.

Giá dịch vụ đấu giá theo dự thảo thông tư mới: Từ 20 triệu đồng/1 cuộc bán đấu giá cổ phần/mỗi loại chứng khoán đến 0,15% trên tổng giá trị cổ phần và các loại chứng khoán thực tế bán được, tối đa là 150 triệu đồng/1 cuộc bán đấu giá.

Trong khi đó, theo Thông tư số 128/2018/TT-BTC thì giá dịch vụ đấu giá là từ 20 triệu đồng/1 cuộc bán đấu giá cổ phần/mỗi loại chứng khoán đến 0,3% trên tổng giá trị cổ phần và các loại chứng khoán thực tế bán được.

Một thay đổi khác trong dự thảo thông tư là Giá dịch vụ môi giới hợp đồng tương lai tối đa chỉ là 5.000 đồng/HĐTL chỉ số và tối đa 8.000 đồng/HĐTL trái phiếu Chính phủ. Trong khi đó, Thông tư hiện hành quy định giá tối đa là 15.000 đồng/HĐTL chỉ số và tối đa 25.000 đồng/HĐTL Trái phiếu Chính phủ.

Minh Anh
Ý kiến của bạn
Bình luận