Hà Nội: Hỗ trợ thêm tiền đóng BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện

Chính sách
10:46 AM 05/09/2022

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 234/KH-UBND ngày 31/8/2022 về Triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND ngày 6/7/2022 của HĐND thành phố Hà Nội quy định mức hỗ trợ thêm tiền đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2022 - 2025.

Đối tượng được hỗ trợ theo kế hoạch 234 là người tham gia BHXH tự nguyện theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 01/2016/TT-BLĐTBXH ngày 18/02/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đăng ký thường trú tại thành phố Hà Nội, là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

photo-1662349622610

Kế hoạch số 234/KH-UBND của UBND thành phố Hà Nội.

Bao gồm: Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn dưới 03 tháng trước ngày 01/01/2018; người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn dưới 01 tháng từ ngày 01/01/2018 trở đi; Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; Người lao động giúp việc gia đình;

Người tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không hưởng tiền lương; Xã viên không hưởng tiền lương, tiền công làm việc trong hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Người nông dân, người lao động tự tạo việc làm bao gồm những người tự tổ chức hoạt động lao động để có thu nhập cho bản thân và gia đình; 

Người lao động đã đủ điều kiện về tuổi đời nhưng chưa đủ điều kiện về thời gian đóng để hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật về BHXH (trừ trường hợp người lao động đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá 10 năm)… 

photo-1662349628605

Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được xác định theo quy định tại Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND ngày 05/9/2021 của UBND Thành phố quy định chuẩn nghèo đa chiều của thành phố Hà Nội giai đoạn 2022 2025

Người tham gia BHXH tự nguyện được hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng BHXH tự nguyện hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn theo từng thời kỳ do Thủ tướng Chính phủ quy định, cụ thể: 

- Hỗ trợ thêm 30% mức đóng BHXH tự nguyện đối với người thuộc hộ nghèo. 

- Hỗ trợ thêm 25% mức đóng BHXH tự nguyện đối với người thuộc hộ cận nghèo. 

- Hỗ trợ thêm 10% mức đóng BHXH tự nguyện đối với các đối tượng khác. 

Mức hỗ trợ này ngoài mức hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện được quy định tại Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ. 

Thời gian thực hiện hỗ trợ theo Kế hoạch 234 KH-UBND là từ 01/8/2022 đến hết ngày 31/12/2025, cụ thể: Người tham gia BHXH tự nguyện đăng ký tham gia BHXH tự nguyện kể từ ngày 01/8/2022 đến ngày người tham gia kết thúc việc tham gia BHXH tự nguyện nhưng không quá ngày 31/12/2025. 

Quang Huy
Ý kiến của bạn