Hà Tĩnh: Tăng cường quản lý hoạt động đấu giá tài sản

Địa phương
11:32 AM 26/02/2021

UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo Công an tỉnh phát hiện, đấu tranh với các tổ chức, nhóm lợi ích cấu kết với người có thẩm quyền nhằm chi phối các cuộc đấu giá, các hành vi đe dọa, khống chế, hành hung người tham gia đấu giá

Hà Tĩnh: UBND tỉnh chỉ thị tăng cường quản lý hoạt động đấu giá tài sản - Ảnh 1.

UBND tỉnh Hà Tĩnh

Thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh đã được quan tâm, chỉ đạo. Hoạt động đấu giá tài sản từng bước được chuyên nghiệp hóa, nâng cao tính công khai, minh bạch, hiệu quả trong việc xử lý tài sản, đặc biệt là tài sản công, từ đó góp phần tăng thu ngân sách nhà nước và phát triển KT-XH của địa phương.

Tuy vậy, việc đấu giá tài sản trong một số trường hợp vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: chưa thực hiện nghiêm túc trình tự, thủ tục đấu giá tài sản; việc tổ chức đẩu giá tài sản vẫn còn xảy ra tình trạng lộn xộn, mất an ninh trật tự, đấu giá viên bị gây sức ép khi đang điều hành cuộc đấu giá; việc giám sát quá trình tổ chức đấu giá chưa chặt chẽ; chất lượng, năng lực của một số đấu giá viên còn hạn chế...

Thực hiện Chỉ thị số 40/CT-TTg ngày 2/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản, nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài kịp thời khắc phục những hạn chế, bất câp, đồng thời đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá tài sản, chống thất thoát tài sản nhà nước, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện nghiêm quy định của Luật Đấu giá tài sản, Luật Đất đai, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các quy định pháp luật có liên quan để khắc phục tồn tại, hạn chế trong hoạt động đấu giá tài sản.

Thực hiện việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo quy định tại Điều 56 Luật Đấu giá tài sản. Lựa chọn hình thức đấu giá, bước giá phù hợp với từng loại tài sản, từng cuộc đấu giá; khuyến khích lựa chọn các tổ chức đấu giá có thể tổ chức đấu giá trực tuyến, trực tiếp.

Theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền tăng cường giám sát trực tiếp việc tổ chức đấu giá tài sản của các tổ chức đấu giá tài sản, đặc biệt là việc đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Thường xuyên phối hợp, thông tin cho Sở Tư pháp về hoạt động đấu giá, đặc biệt là các cuộc đấu giá do tổ chức đấu giá tài sản có trụ sở ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác thực hiện để theo dõi, phối hợp xem xét xử lý vi phạm (nếu có).

Tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến đấu giá tài sản và đề xuất việc sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ những quy định không còn phù hợp để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất về trình tự, thủ tục đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá tài sản.

Sở Tư pháp đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đấu giá tài sản; chủ trì, phối hợp với các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về tổ chức và hoạt động đấu giá tài sản;

Giám sát việc tuân thủ pháp luật, tuân theo quy tắc đạo đức nghề nghiệp của đấu giá viên; kịp thời chấn chỉnh và xử lý hoặc tham mưu xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của tổ chức đấu giá tài sản, đấu giá viên và cá nhân, tổ chức có liên quan; thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đấu giá tài sản; tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng hành nghề, việc tuân thủ pháp luật đối với đội ngũ đấu giá viên; phát huy vai trò của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh trong việc tổ chức đấu giá tài sản...

Sở Tài chính tăng cường thực hiện quy định của pháp luật về xác định giá để làm giá khởi điểm đối với tài sản đấu giá là tài sản theo thẩm quyền, đảm bảo giá khởi điểm tài sản đấu giá sát với giá thị trường.

Sở Tài nguyên và Môi trường theo thẩm quyền xác định giá để làm giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng, đất, đảm bảo giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất phù hợp tình hình thực tiễn, điều kiện KT-XH tại địa phương. Hướng dẫn UBND cấp huyện trong việc thực hiện quy trình, quy chuẩn tổ chức định giá, xác định giá khởi điểm tài sản đấu giá là quyền sử dụng đất để giao đất, cho thuê đất thuộc thẩm quyền theo quy định pháp luật.

Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị, công an các địa phương phát hiện, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động đấu giá tài sản; phát hiện, đấu tranh với các tổ chức, nhóm lợi ích cấu kết với người có thẩm quyền nhằm chi phối các cuộc đấu giá, các hành vi đe dọa, khống chế, hành hung người tham gia đấu giá...; chỉ đạo công an các địa phương triển khai các biện pháp hỗ trợ bảo đảm an ninh, trật tự các cuộc đấu giá, nhất là các cuộc đấu giá tài sản công có giá trị lớn, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Cục Thuế tỉnh hướng dẫn người trúng đấu giá kê khai và nộp tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất, tiền thuê đất, quyền khai thác khoáng sản theo kết quả trúng đấu giá được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

Kiểm tra, đôn đốc và xử lý kịp thời, nghiêm túc đối với các tổ chức, cá nhân trúng đấu giá nộp tiền sử dụng đất, nộp tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản chậm so với thời gian quy định.

Các tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh đảm bảo điều kiện về trụ sở, cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết phục vụ cho việc đấu giá; thực hiện việc đấu giá tài sản theo nguyên tắc, trình tự, thủ tục của Luật Đấu giá tài sản; nghiêm túc thực hiện đăng thông báo việc đấu giá tài sản như: niêm yết, thông báo công khai trên báo in hoặc báo hình của trung ương hoặc tỉnh theo quy định của pháp luật;

Quy chế đấu giá phải đảm bảo công khai, minh bạch, đảm bảo quyền và lợi ích của bên có tài sản cũng như người tham gia đấu giá;

Thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp của đấu giá viên, đáp ứng yêu cầu của pháp luật về đấu giá tài sản.

Các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc chỉ thị này; báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tư pháp định kỳ trước ngày 1 tháng 12 hằng năm.

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc; tổng hợp kết quả thực hiện Chỉ thị, báo cáo Bộ Tư pháp và UBND tỉnh trước ngày 20 tháng 12 hằng năm.

Trong quá trình thực hiện, trường hợp có khó khăn vướng mắc, vượt thẩm quyền, các cơ quan, tổ chức kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, tham mưu đề xuất phương án xử lý, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Văn Phương
Ý kiến của bạn
Thị trường bất động sản có khởi sắc nhưng chưa thực sự bứt phá Thị trường bất động sản có khởi sắc nhưng chưa thực sự bứt phá

Đó là ý kiến của TS Lê Xuân Nghĩa, trong Diễn đàn Phát triển bền vững do VCCI tổ chức. Theo ông Nghĩa, khó khăn của thị trường bất động sản có thể kéo dài đến quý II, hoặc quý III năm sau.