Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2021): Nhớ Bác Hồ với tinh hoa của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân

Chính trị - xã hội
09:58 AM 13/11/2021

Sự ra đời của các tổ chức chính trị, quân sự trong suốt chiều dài của lịch sử cách mạng Việt Nam tiêu biểu ở đây là Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930) đã thể hiện trí tuệ thiên tài của Đảng ta và Bác Hồ kính yêu. Mỗi một tổ chức, một hội, một mặt trận, đều có ý nghĩa chiến lược của từng thời kì lịch sử, đánh dấu sự phát triển về chất của phong trào yêu nước, của khối đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Vào những năm đầu của thế kỉ XX, Bác Hồ đã sớm nhận thức rõ bản chất xảo quyệt của chủ nghĩa đế quốc ở các thuộc địa nhất là ở Việt Nam. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình trí thức có truyền thống yêu nước, truyền thống đó đã thấm đẫm trong tư duy của Người đối với dân tộc. 

Trong một bài thơ, nhà thơ Chế Lan Viên đã viết: "Cha ông xưa từng đấm nát tay trước cửa cuộc đời/ Cửa vẫn đóng và đời im ỉm khóa…". Thật đúng như vậy! Bác Hồ kính yêu của chúng ta rất trân trọng các chí sỹ yêu nước như Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Phan Đình Phùng, tuy nhiên chí hướng và tính khoa học để làm cách mạng của các chí sỹ yêu nước đó Người không thể áp dụng vào điều kiện cụ thể để làm cách mạng ở Việt Nam.

Chính tầm nhìn và tư tưởng tiến bộ đã thúc dục Người ra đi tìm đường cứu nước, cứu dân. Trong những năm bôn ba ở nước ngoài từ châu Á, châu Âu, châu Mỹ, Người không ngừng tự học và làm việc để sống. Người đã sớm tìm ra những tiến bộ của những cuộc cách mạng ở châu Âu và trong nhãn quan của mình: Chỉ có giai cấp công nông dựa vào liên minh của các lực lượng, một dân tộc mà toàn dân đứng lên đánh giặc thì không có sức mạnh nào thắng nổi. Chính vì tầm nhìn sâu rộng đó mà Bác đã sớm đến với chủ nghĩa Mác - Lê nin và Chủ nghĩa quốc tế vô sản.

Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2021): Nhớ Bác Hồ với tinh hoa của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân - Ảnh 1.

Hình ảnh Bác Hồ lần về thăm quê ở Nam Đàn, Nghệ An (Ảnh từ nguồn Internet)

Trong giai đoạn của lịch sử lúc bấy giờ, Chủ nghĩa đế quốc đang hoành hành ở chính quốc gia và các thuộc địa, nhất là các nước Đông Nam Á. Tuy đang ở xa Tổ quốc Việt Nam nhưng Bác luôn hướng về quê hương, đau khi nhân dân Việt Nam phải chịu sự áp bức bóc lột của thực dân Pháp. Trên các diễn đàn của quốc tế Người đã "lớn tiếng" lên án Chủ nghĩa đế quốc, kịch liệt phê phán thực dân Pháp đang dày xéo trên tổ quốc mình và Người đã rút ra một kết luận: Chỉ có Chủ nghĩa Mác – Lê nin là kim chỉ nam soi sáng cho con đường giải phóng dân tộc Việt Nam. Trong bài thơ "Người đi tìm hình của nước", nhà thơ Chế Lan Viên đã viết: "…Kìa mặt trời Nga bừng chói ở Phương Đông…", "…Luận cương đến Bác Hồ và người đã khóc/ Lệ Bác Hồ rơi trên chữ Lê nin", "…Bác reo lên một mình như nói cùng dân tộc/ Cơm áo là đây! Hạnh phúc đây rồi/ Hình của Đảng lồng trong hình của nước/ Phút khóc đầu tiên là phút Bác Hồ cười…", "…Ôi! Đường đến với Lê nin là đường về Tổ quốc…", thực sự Bác đã về với Tổ quốc.

Và với sự chuẩn bị rất công phu của Người, Chủ nghĩa Mác – Lê Nin đã xâm nhập vào Việt Nam, làm chuyển biến phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân từ tự phát, đơn lẻ, sang đấu tranh tự giác, có tổ chức. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là một tất yếu lịch sử, là kết quả to lớn của gần 10 nǎm chuẩn bị của Người về các mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Ngay sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, ngày 18-11-1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã ra Chỉ thị về việc thành lập Hội Phản đế đồng minh, hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, đánh dấu sự phát triển về chất của phong trào yêu nước, của khối đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. 

Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất 18-11 hằng năm đã trở thành Ngày truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam và cũng là "Ngày hội đại đoàn kết dân tộc". Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã luôn thể hiện tốt vai trò, vị trí của mình, luôn trung thành với nhiệm vụ tập hợp các tầng lớp nhân dân thành một khối thống nhất về ý chí và hành động, tinh thần và lực lượng, tạo thành sức mạnh to lớn của cả dân tộc để hoàn thành các mục tiêu cách mạng cao cả do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo.

Đến năm 1941, sau 30 năm bôn ba đi tìm đường cứu nước, Bác đã về với tổ quốc và trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Tháng 5 năm 1941, Bác đã triệu tập và chủ trì cuộc họp Trung ương Đảng lần thứ VIII ở Khuổi Nậm, Pắc Bó, Cao Bằng. Hội nghị đã biểu quyết thành lập: Việt Nam độc lập đồng minh gọi tắt là Việt Minh. Sự ra đời của Mặt trận Việt Minh đã chuyển hướng cách mạng Việt Nam sang một cục diện mới. Dưới sự lãnh đạo của Bác Hồ và Trung ương Đảng, mặt trận Việt Minh đã tập hợp các lực lượng, các tầng lớp trong xã hội Việt Nam, không phân biệt Đảng phái, giàu nghèo, màu da, miền xuôi hay miền ngược, giai cấp, … hễ là người Việt Nam yêu nước hãy cùng nhau đứng lên chiến đấu để giải phóng dân tộc "Đem sức ta mà giải phóng cho ta". 

Mặt trận Việt Minh ra đời đã tổng hợp được ý chí sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, là nền tảng vững chắc để thành lập Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, đội quân chủ lực của mặt trận Việt Minh sau này. Với thiên tài thao lược quân sự, Bác Hồ đã lãnh đạo và xây dựng Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân đã trở thành lực lượng quân sự hùng hậu. Từ một dân tộc "Không một tấc sắt trong tay" đã làm nên Cách mạng tháng 8 vĩ đại khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

Chính đội quân chủ lực đó là tiền thân của quân đội nhân dân Việt Nam, làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, giải phóng hoàn toàn miền Bắc Việt Nam. Và sau này đội quân đó đã trưởng thành nhanh chóng cùng với toàn thể nhân dân Việt Nam đánh bại đội quân viễn chinh của Mỹ Ngụy giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất Tổ quốc, chấm dứt chế độ thực dân kiểu mới của Mỹ ở miền Nam Việt Nam.

Nhìn lại tiến trình đi lên của cách mạng Việt Nam, nhất là trong giai đoạn đổi mới hiện nay, Đảng ta, nhân dân ta có quyền tự hào được sống trong kỷ nguyên mới: Đó là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Tự hào hơn nữa là những gì là di sản quý giá mà Bác Hồ đã để lại cho chúng ta. Trong những di sản quý giá đó là đường lối chiến tranh nhân dân, vận dụng giá trị của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, sự nghiệp đổi mới đất nước.

Sự ra đời của các tổ chức chính trị, quân sự trong suốt chiều dài của lịch sử cách mạng Việt Nam, thể hiện trí tuệ thiên tài của Đảng ta và Bác Hồ kính yêu. Mỗi một tổ chức, một hội, một mặt trận, đều có ý nghĩa chiến lược của từng thời kì lịch sử. Thanh niên cách mạng đồng chí hội hay gọi một cách khác là Hội Việt Nam cách mạng thanh niên thành lập năm 1925; Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18-11-1930); Hội liên hiệp Quốc dân Việt Nam thành lập năm 1946; Mặt trận Liên Việt thành lập năm 1951; Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành lập năm 1955; Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam thành lập năm 1960; Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình miền Nam Việt Nam thành lập năm 1969...

Tất cả đã trở thành những mốc son chói lọi! Là tinh hoa của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân mà Bác Hồ là người trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam đến ngày thắng lợi. Và: "… Nước Việt Nam ngàn năm Đinh, Lý, Trần, Lê/ Thành nước Việt Nam nhân dân trong mát suối/ Mái rạ nghìn năm hồng thay sắc ngói/ Những đời thường cũng có bóng hoa che…".

Dương Chí Sỹ
Ý kiến của bạn