Năm 2022, Cổng dịch vụ công quốc gia sẽ có 24 dịch vụ công thiết yếu phục vụ người dân và doanh nghiệp

Cải cách hành chính
09:28 AM 05/04/2022

Ngày 4/4, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký ban hành Quyết định 422/QĐ-TTg phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2022 (CDVCQG).

Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2022 sẽ có đủ danh mục các thủ tục hành chính thiết yếu ưu tiên tích hợp, chia sẻ dữ liệu dân cư của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cổng Dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Các danh mục trên kể trên được đề cập ở phụ lục I Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6/1 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Ngoài ra các danh mục dịch vụ công trực tuyến sẽ sớm được tích hợp, cung cấp trên CDVCQG năm 2022. Danh mục này được chia làm 2 nhóm gồm: Nhóm dịch vụ công thiết yếu của cá nhân và nhóm dịch vụ công thiết yếu của tổ chức.

Trong đó, nhóm dịch vụ công thiết yếu của cá nhân gồm 14 dịch vụ công/thủ tục hành chính như: Xác nhận thông tin về cư trú (Thời gian thực hiện là tháng 4/2022); Công nhận bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ và văn bằng trình độ tương đương do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam (Quý 2/2022); Đăng ký tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện (quý 2/2022); Đăng ký đóng, cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người chỉ tham gia bảo hiểm y tế (Quý 3/2022);

Liên thông nhóm thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh và đăng ký thuế (Quý 2/2022); Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (Quý 4/2022);

Liên thông nhóm thủ tục cấp giấp phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam và cấp phiếu lý lịch tư pháp (Quý 4/2022); Liên thông nhóm thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân và đăng ký kết hôn (Quý 4/2022); Nhóm dịch vụ thanh toán trực tuyến; Nhóm dịch vụ công áp dụng thí điểm xác thực qua chữ ký số được tích hợp trong ứng dụng trên thiết bị di động để phục vụ cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Năm 2022, Cổng dịch vụ công quốc gia sẽ có 24 dịch vụ công thiết yếu phục vụ người dân và doanh nghiệp - Ảnh 1.

Trang web Cổng dịch vụ công quốc gia

Nhóm dịch vụ công thiết yếu của tổ chức gồm 10 dịch vụ công/thủ tục hành chính như: Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa tại Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Đăng ký chỉ dẫn địa lý; Đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn; Thanh toán nghĩa vụ tài chính trong việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai với doanh nghiệp; Hoàn thành kết nối với Cổng thông tin một cửa quốc gia tạo thuận lợi trong tiếp cận, thực hiện các thủ tục liên quan đến xuất nhập khẩu hàng hóa trên Cổng DVCQG;

Nộp thuế, lệ phí trước bạ đối với doanh nghiệp; Kết nối, chia sẻ dữ liệu doanh nghiệp của Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để thực hiện các dịch vụ cung cấp điện cho doanh nghiệp; Liên thông nhóm thủ tục thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép nhận chìm ở biển và thủ tục giao khu vực biển, sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển;

Liên thông nhóm thủ tục xóa nợ nghĩa vụ tài chính (tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ) trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do thay đổi về nghĩa vụ tài chính (do xóa nợ nghĩa vụ tài chính); Liên thông các thủ tục đăng ký thành lập hợp tác xã/ liên hiệp hợp tác xã và đăng ký thuế.

Ngoài những dịch vụ công nêu trên, căn cứ vào điều kiện thực tiễn của bộ, ngành, địa phương, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt danh mục, lộ trình, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trực thuộc trong việc tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến thuộc phạm vi quản lý trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2022.

Các cơ quan chức năng cần bảo đảm đạt tỷ lệ tối thiểu theo quy định tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 8/1/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và Nghị quyết số 03/NQ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2021.

Hoàng Tùng
Ý kiến của bạn