Nêu cao trách nhiệm của cán bộ, Đảng viên Trường THCS Phú Đô trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Địa phương
03:18 PM 12/05/2023

Trong giai đoạn hiện nay, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ quan trọng sống còn trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, làm thất bại các âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch là nhiệm vụ tiên quyết của toàn Đảng, toàn dân ta...

Trong bối cảnh đó, Chi bộ nhà trường cùng cán bộ, giáo viên, nhân viên của Trường THCS Phú Đô (Nam Từ Liêm - Hà Nội) đang nỗ lực nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, đặc biệt là bồi dưỡng lý luận chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và trí tuệ ngang tầm nhiệm vụ, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Nhà trường trong tình hình mới.

Nêu cao trách nhiệm của cán bộ, Đảng viên Trường THCS Phú Đô trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng - Ảnh 1.

Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội nhấn nút phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3, năm 2023 trên địa bàn thành phố.

Đồng chí Phạm Văn Khang - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THCS Phú Đô cùng tập thể Chi ủy đã luôn quán triệt tư tưởng: Ban Giám hiệu nhà trường phải gương mẫu, bởi cán bộ lãnh đạo gương mẫu sẽ có tính lan toả cao, dẫn dắt giáo viên và học sinh toàn trường tin tưởng và làm theo. Khi cán bộ, Đảng viên gương mẫu chấp hành thì các "thế lực thù địch" có tuyên truyền sai lệch, có tìm cách hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng, cũng không ảnh hưởng tới việc chấp hành của cán bộ, giáo viên, nhân viên Nhà trường.

Từ cuối năm 2018, khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018, trong đó xác định rõ: "Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng là một nội dung cơ bản, sống còn của công tác xây dựng Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân; là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy… và của từng cán bộ, Đảng viên". Nhà trường đã xác định thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân, trong đó có tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THCS Phú Đô.

Thấm nhuần tư tưởng chủ đạo của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 35-NQ/TW, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Thành ủy và Quận ủy Nam Từ Liêm, của tập thể Chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Nam Từ Liêm, Chi bộ nhà trường và tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường THCS Phú Đô xác định: Mỗi cán bộ, Đảng viên trong toàn trường, trong công tác giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác, cũng như trong đời sống thường nhật, phải thực sự là những chiến sĩ xung phong, đi đầu trên mặt trận giáo dục, văn hóa, tư tưởng, phát huy vai trò bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thông qua nhiều việc làm cụ thể, thiết thực.

Thông qua các cuộc họp, các chương trình hội nghị, hội thảo, chương trình giáo dục và kế hoạch thời gian năm học 2022-2023, cán bộ lãnh đạo, quản lý của Nhà trường đã chỉ ra những nội dung căn bản nhất của việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, đó là: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Đảng, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ công cuộc đổi mới của đất nước và hội nhập quốc tế, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển.

Nêu cao trách nhiệm của cán bộ, Đảng viên Trường THCS Phú Đô trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng - Ảnh 2.

Quận ủy Nam Từ Liêm phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng nhằm triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị từ Trung ương đến cơ sở.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng còn đồng thời là việc, mỗi cán bộ, đảng viên của Nhà trường phải gương mẫu trong đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, những luận điệu xuyên tạc, bịa đặt, thông tin "xấu, độc", cố tình hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng, chia rẽ đoàn kết, gây mất niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cũng là việc mỗi người làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục trong Nhà trường, bao gồm: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, giáo viên bộ môn, giáo viên làm công tác Đoàn,... phải quyết liệt ngăn chặn và ngăn chặn triệt để mọi hình thức bóp méo thông tin, đăng tải các luận điệu sai trái, thù địch chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam của các thế lực thù địch.

Chi bộ Trường THCS Phú Đô hiện có 21 Đảng viên. Những năm gần đây, các Đảng viên trong Chi bộ đều đã tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng bằng những công việc cụ thể. Các cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường là những người có thái độ chính trị đúng đắn, có ý thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, có ý thức chấp hành tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

Thông qua các cuộc họp chi uỷ, chi bộ, các cán bộ, đảng viên trong nhà trường đều đóng góp ý kiến, góp ý những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", việc thực hiện cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, trách nhiệm thực thi hoạt động giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo mục tiêu, chương trình giáo dục phổ thông dành cho cấp THCS.

Trong hoạt động hàng ngày tại Nhà trường, Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng nhà trường đã thường xuyên nắm bắt kịp thời những vấn đề phát sinh, những mâu thuẫn, bức xúc trong đời sống cán bộ, giáo viên, nhân viên. Từ đó, có hướng giải quyết nhanh chóng, kịp thời, làm cho những mâu thuẫn đó không tích tụ, trở thành những "điểm nóng" để các thế lực thù địch có cơ hội lợi dụng.

Nêu cao trách nhiệm của cán bộ, Đảng viên Trường THCS Phú Đô trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng - Ảnh 3.

Đại diện Chi bộ Trường THCS Phú Đô tham gia Lễ phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn quận Nam Từ Liêm.

Liên tục trong thời gian qua, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy và các Đảng viên trong Nhà trường đã quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đến các cán bộ, đảng viên trong toàn Trường, để mỗi người hiểu rõ chủ trương, đường lối của Đảng và ý thức được trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Khi tham gia mạng xã hội, nhận thấy các trường hợp có những phát ngôn, bình luận thể hiện sự bất mãn hay thái độ thiếu nghiêm túc khi bình luận về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về Đảng, Nhà nước, cán bộ, giáo viên của Nhà trường đã có sự chủ động phân tích, cung cấp những luận cứ khoa học để chấn chỉnh nhận thức, "đả thông tư tưởng" cho họ, ngăn chặn kịp thời những nhận thức sai trái, tránh sự lan tỏa tiêu cực trong đời sống xã hội.

Cán bộ, giáo viên, nhân viên của Trường THCS Phú Đô đã cảnh giác, nhạy bén kịp thời nhận thức được những âm mưu thủ đoạn, chiêu trò để kịp thời phê phán, phản bác, đấu tranh; đồng thời, không chia sẻ, hưởng ứng những vấn đề có tính nhạy cảm trên các trang mạng xã hội; phản ứng nhanh, linh hoạt, giải thích cho mọi người hiểu đúng bản chất của vấn đề, nhận thức được những chiêu trò, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phần tử phản động, cơ hội chính trị đối với cách mạng nước ta hiện nay, nhằm nâng cao sức đề kháng, "miễn dịch" với các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc.

Nêu cao trách nhiệm của cán bộ, Đảng viên Trường THCS Phú Đô trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng - Ảnh 4.

Ban Giám hiệu Trường THCS Phú Đô luôn xác định việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Nhà trường.

Mỗi cán bộ, Đảng viên trong Nhà trường cũng đều thực hiện "nói đi đôi với làm", thường xuyên tham gia viết hoặc chia sẻ các bài viết, định hướng thông tin về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên các sách, báo, tạp chí, Internet,... Qua đó, góp phần giáo dục, tuyên truyền, lan tỏa chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và những thông tin tích cực, phản bác những luận điệu sai trái, thù địch.

Xác định trên môi trường Internet, trong đó có mạng xã hội, luôn tiềm ẩn nhiều tác động tiêu cực đến sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các thế lực thù địch đang lợi dụng triệt để môi trường không gian mạng để chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng ta. Vì vậy, các cán bộ, Đảng viên Trường THCS Phú Đô đã, đang và sẽ xác định mình phải là một phần trong "thế trận quốc phòng trên không gian mạng". Từ đó, nhiều bài viết tuyên truyền, đấu tranh phản bác của cán bộ, Đảng viên được viết ra giống như những "viên đạn" bắn vào kẻ thù, vào các thế lực thù địch.

Thực hiện âm mưu "diễn biến hòa bình", các thế lực thù địch đặc biệt coi trọng việc phá hoại tư tưởng, coi đây là con đường ngắn nhất dẫn tới sự xói mòn về niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Do đó, mỗi cán bộ, Đảng viên Trường THCS Phú Đô xác định phải bám sát tình hình, nắm bắt tư tưởng, dư luận trong xã hội để kịp thời cung cấp thông tin chính thống, định hướng dư luận, thường xuyên chia sẻ thông tin tốt đẹp, lan tỏa gương người tốt, việc tốt để "lấy cái đẹp dẹp cái xấu".

Trong cuộc sống hàng ngày, cán bộ, giáo viên, nhân viên Nhà trường đã nêu gương trong cách sống không lãng phí, xa hoa, không gây mất đoàn kết nội bộ, trung thực, tôn trọng và giữ vững các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng; nâng cao nhận thức, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thường xuyên rèn luyện đạo đức cách mạng, xây dựng cho mình bản lĩnh chính trị vững vàng, khả năng "miễn nhiễm" với những luồng thông tin độc hại, để luôn nhận rõ phải trái, giữ vững lập trường, tăng cường bảo vệ và thường xuyên phản bác.

Nêu cao trách nhiệm của cán bộ, Đảng viên Trường THCS Phú Đô trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng - Ảnh 5.

Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường THCS Phú Đôl uôn quán triệt sâu sắc nhiệm vụ tăng cường các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng trong tình hình mới.

Trong bối cảnh hiện nay, nhiều khả năng các thế lực thù địch sẽ tiếp tục có các động thái hòng xóa bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng, chống phá chế độ xã hội chủ nghĩa. Các thế lực thù địch không bao giờ từ bỏ chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ với âm mưu, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Vì vậy, trong thời gian tới, cán bộ, Đảng viên Trường THCS Phú Đô sẽ cần tiếp tục nêu cao ý thức trách nhiệm, tập trung hơn nữa vào công tác tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm đấu tranh phòng, chống các luận điệu sai trái, thù địch.

Trường THCS Phú Đô cần có những cơ chế, chính sách quan tâm, động viên cả vật chất và tinh thần để cán bộ, Đảng viên trong việc nghiên cứu bổ sung và phát triển lý luận chính trị, làm sáng rõ các vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra trên con đường xây dựng xã hội mới. Đồng thời, Ban Giám hiệu Nhà trường cần tạo phong trào đấu tranh rộng khắp trong việc phản bác các quan điểm sai trái, những luận điệu xuyên tạc, gây chia rẽ đoàn kết, gây mất niềm tin trong cán bộ, đảng viên và giáo viên toàn trường.

Bên cạnh đó, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW cùng các văn bản chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Nam Từ Liêm, Trường THCS Phú Đô đã cụ thể hóa phong trào bằng những việc làm thiết thực. Chi bộ Nhà trường đã phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, giáo viên về việc đăng ký học tập và làm theo Bác phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn của từng bộ phận, cá nhân. Trong đó, nội dung trọng tâm là đổi mới công tác quản lý, phương pháp dạy học, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức nhà giáo.

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên của cán bộ, giáo viên, nhân viên Nhà trường, Chi bộ nhà trường đã đưa nội dung này vào sinh hoạt thường kỳ, thường xuyên tổ chức thảo luận về nội dung cần học tập và làm theo, qua đó từng bước nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, giáo viên. Đối với các em học sinh, Nhà trường tổ chức lồng ghép các nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác vào các buổi chào cờ, sinh hoạt ngoại khóa và tích hợp trong các tiết học của môn giáo dục công dân, ngữ văn, lịch sử… Qua đó, đã thực sự tạo nên sức lan tỏa trong toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh, góp phần thúc đẩy phong trào dạy tốt - học tốt.

Với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Thành ủy, Quận ủy Nam Từ Liêm, Chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Nam Từ Liêm; sự phối hợp chặt chẽ của cả hệ thống chính trị; sự đồng hành tích cực của giáo viên, học sinh và phụ huynh toàn trường. Tin rằng thời gian tới, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Trường THCS Phú Đô sẽ tiếp tục chuyển biến mạnh mẽ và ngày càng hiệu quả hơn. Hướng tới củng cố và tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Ðảng, lòng tin của nhân dân đối với Ðảng, Nhà nước; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững ổn định chính trị và môi trường hòa bình cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Trần Thị Vượng – TTCM Trường THCS Phú Đô
Ý kiến của bạn