Nghệ An: Ban hành đơn giá trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng

Địa phương
07:39 PM 10/09/2022

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu ký Quyết định số 43/2022/QĐ-UBND ban hành đơn giá trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Nghệ An đối với Chủ dự án không tự tổ chức trồng rừng thay thế

Quyết định này quy định đơn giá trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Nghệ An đối với trường hợp Chủ dự án không tự tổ chức trồng rừng thay thế. Quyết định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, chủ dự án thực hiện nộp tiền trồng rừng thay thế, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có hoạt động liên quan đến việc trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. 

Định mức đơn giá trồng, chăm sóc cho 01 ha rừng trồng thay thế diện tích rừng chuyển mục đích sang mục đích khác như trồng rừng, chăm sóc rừng trồng được áp dụng đơn giá nhân công hiện hành trên địa bàn tỉnh tại thời điểm lập dự toán. Chi phí quản lý, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí dự phòng được áp dụng theo Thông tư số 15/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2019 của Bộ NN&PTNT.

Trách nhiệm của Sở NN&PTNT: Trên cơ sở đơn giá nhân công, cây giống, phân bón và các loại vật tư hiện hành để xây dựng đơn giá trồng rừng thay thế, xác định số tiền phải nộp đối với từng dự án tại thời điểm Chủ dự án đề nghị UBND tỉnh chấp thuận phương án nộp tiền trồng rừng thay thế theo quy định, lấy ý kiến Sở Tài chính và tổng hợp tham mưu UBND tỉnh quyết định. Tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh đơn giá trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo quy định của pháp luật. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện Quyết định này. 

Sở Xây dựng cung cấp thông tin liên quan đến đơn giá nhân công xây dựng đang áp dụng trên địa bàn tỉnh khi có đề nghị của Sở NN&PTNT. Khi có sự thay đổi về đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh, cung cấp kịp thời cho Sở NN&PTNT để làm căn cứ tính toán số tiền phải nộp đối với từng dự án tại thời điểm Chủ dự án đề nghị UBND tỉnh chấp thuận phương án nộp tiền trồng rừng thay thế. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 16/9/2022; bãi bỏ Quyết định số 743/QĐ-UBND ngày 29/02/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt mức thu đối với các dự án đầu tư phải chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để giải phóng mặt bằng và yêu cầu phải trồng lại rừng nhưng không có điều kiện. 

Đối với số tiền các Chủ dự án đã thực hiện nghĩa vụ trồng rừng thay thế theo định mức tại Quyết định số 743/QĐ-UBND ngày 29/02/2016 của UBND tỉnh nhưng chưa phân bổ: Giao Sở NN&PTNT chủ trì tham mưu UBND tỉnh phân bổ theo đúng quy định, đảm bảo nguyên tắc diện tích trồng rừng thay thế tối thiểu bằng diện tích rừng đã chuyển mục đích sử dụng rừng. 

Đối với các dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận phương án nộp tiền trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trước thời điểm Quyết định này có hiệu lực nhưng Chủ dự án chưa nộp tiền trồng rừng thay thế theo phương án chấp thuận của UBND tỉnh thì thực hiện như sau:

Chủ dự án thực hiện nộp tiền trồng rừng thay thế về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đúng thời hạn quy định (trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày UBND tỉnh ban hành văn bản chấp thuận phương án nộp tiền trồng rừng thay thế) thì áp dụng đơn giá thu tại Quyết định số 743/QĐ-UBND ngày 29/02/2016 của UBND tỉnh. 

Nghệ An: Ban hành đơn giá trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác - Ảnh 1.

Khu du lịch sinh thái Cây Sung, huyện Anh Sơn

Chủ dự án chậm nộp tiền trồng rừng thay thế về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh theo quy định (quá thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày UBND tỉnh ban hành văn bản chấp thuận phương án nộp tiền trồng rừng thay thế) thì áp dụng đơn giá quy định tại Điều 2 Quyết định này. 

Đối với các dự án đã chuyển mục đích sử dụng sang mục đích khác thuộc đối tượng phải thực hiện nghĩa vụ nộp tiền trồng rừng thay thế nhưng chưa thực hiện thì áp dụng đơn giá theo Quyết định này.

Thái Quảng
Ý kiến của bạn
Quảng Ninh lần thứ 6 đứng đầu bảng xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính Quảng Ninh lần thứ 6 đứng đầu bảng xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính

Năm 2023, Quảng Ninh tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính với kết quả đạt 92,18%. Từ năm 2012 đến nay, Quảng Ninh có 6 lần đứng đầu bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính cả nước.