Nghệ An: Chuẩn hóa, đồng bộ dữ liệu thủ tục hành chính tỉnh với Cơ sở dữ liệu quốc gia

Địa phương
09:57 AM 05/08/2022

Vận hành Hệ thống đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp cho người đứng đầu, lãnh đạo, cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị trực thuộc thông qua tài khoản quản trị cấp cao đã được cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 5814/UBND-KSTT ngày 1/8 về việc triển khai Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện chuẩn hóa, đồng bộ dữ liệu thủ tục hành chính Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Nghệ An với Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính. 

Thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định tại khoản 11 Điều 1 Nghị định số 107/2001/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (bổ sung Điều 21a Nghị định số 61/2018/NĐ-C) và nội dung hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 9319/VPCP-KSTT ngày 21/12/2021, đăng tải tại mục 1, 2 chuyên mục hỗ trợ bộ, địa phương trên Cổng Dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-huong-dan-bo-nganh-dia-phuong.html.

Thực hiện ký số vào tài liệu, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được số hóa theo quy định; đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến.

UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với VNPT Nghệ An thực hiện tích hợp, đồng bộ dữ liệu đầy đủ, chính xác, thường xuyên liên tục Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Nghệ An với Cổng Dịch vụ công quốc gia theo hướng dẫn trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Đồng thời, phối hợp với cơ quan, đơn vị khẩn trương hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng việc tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đối với các thủ tục hành chính, dịch vụ công tại Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2022.

Thực hiện phân quyền quản trị, vận hành Hệ thống đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp cho người đứng đầu, lãnh đạo, cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị trực thuộc thông qua tài khoản quản trị cấp cao đã được cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Phối hợp với Văn phòng Chính phủ trong việc tích hợp, công khai kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Nghệ An và Cổng Thông tin điện tử Nghệ An theo đúng quy định.

Các nhóm chỉ số được phê duyệt trong bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp? Căn cứ Điều 1 Quyết định 766/QĐ-TTg năm 2022 quy định các nhóm chỉ số được phê duyệt trong bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp như sau: - Công khai, minh bạch. - Tiến độ, kết quả giải quyết. - Số hóa hồ sơ. - Cung cấp dịch vụ trực tuyến. - Mức độ hài lòng.
Vũ Bình
Ý kiến của bạn