Nghệ An: Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam

Địa phương
10:12 PM 13/07/2022

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định 1961/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục 06 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam.

Cụ thể, có 05 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực việc làm bao gồm: Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài; Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; Cấp lại Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; Gia hạn Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp Giấy phép lao động.

Về lĩnh vực lao động có 01 thủ tục là đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp.Tất cả các thủ tục hành chính trên đều có thời hạn giải quyết trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định (trừ thủ tục Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài có thời hạn giải quyết trong 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định và thủ tục Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam có thời hạn giải quyết 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định).

Doanh nghiệp, người dân có thể nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Nghệ An (số 16, đường Trường Thi, TP. Vinh); hoặc nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: http://dichvucong.nghean.gov.vn.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; bãi bỏ các thủ tục hành chính được công bố tại mục I Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1947/QĐ-UBND ngày 18/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An.

Thái Quảng
Ý kiến của bạn