Nghệ An: Dự kiến bãi bỏ 39 quyết định, chỉ thị do UBND tỉnh ban hành

Địa phương
12:20 PM 03/03/2022

Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An đang xây dựng Dự thảo Quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Nghệ An ban hành. Đồng thời xin ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân về danh mục các chỉ thị, quyết định dự kiến thực hiện bãi bỏ toàn bộ.

Theo Dự thảo Quyết định, sẽ bãi bỏ toàn bộ 39 quyết định và chỉ thị quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành. Cụ thể:

Lĩnh vực Nội vụ dự kiến bãi bỏ: Quyết định 57/2013/QĐ-UBND ngày 04/10/2013 ban hành Quy định một số chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và ưu tiên trong tuyển dụng công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Quyết định 57/2011/QĐ-UBND ngày 03/11/2011 về việc thành lập Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Nghệ An; Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 04/3/2016 Quy định về các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã của tỉnh Nghệ An; Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 17/5/2016 ban hành Quy chế về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Quyết định số 63/2016/QĐ-UBND ngày 18/10/2016 Quy định số định suất và mức hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường, dự kiến bãi bỏ: Quyết định 04/2011/QĐ-UBND ngày 18/01/2011 ban hành quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Chỉ thị 21/2009/CT-UBND ngày 21/7/2009 về việc tăng cường công bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Chỉ thị 17/2013/CT-UBND ngày 08/7/2013 về việc tăng cường công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo, dự kiến bãi bỏ: Quyết định 73/2010/QĐ-UBND ngày 05/10/2010 về việc quy định chính sách đối với công tác phổ cập giáo dục trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Chỉ thị 05/2015/CT-UBN ngày 12/02/2015 về tăng cường chỉ đạo công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; Chỉ thị 23/2011/CT-UBND ngày 29/8/2011 về việc thực hiện công tác kiểm định chất lượng các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Chỉ thị 35/2013/CT-UBND ngày 17/12/2013 về việc chấn chỉnh, nâng cao chất lượng đào tạo liên thông, liên kết trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Chỉ thị 27/2012/CT-UBND ngày 02/11/2012 về đảm bảo an ninh trật tự trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề.

Nghệ An: Dự kiến bãi bỏ 39 quyết định, chỉ thị do UBND tỉnh ban hành - Ảnh 1.

Một góc thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Lĩnh vực công thương, dự kiến bãi bỏ: Quyết định 93/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 về việc ban hành Quy chế bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Quyết định 64/2016/QĐ-UBND ngày 20/10/2016 quy định về việc phân cấp cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) cho cửa hàng bán LPG chai trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Quyết định 45/2015/QĐ-UBND ngày 26/8/2015 ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Quyết định 72/2015/QĐ-UBND ngày 18/12/2015 ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An xây dựng và phát triển thương hiệu giai đoạn 2016 – 2020; Chỉ thị 29/2006/CT-UBND ngày 24/10/2006 về việc tăng cường chỉ đạo và thực hiện công tác quản lý thị trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Chỉ thị 08/2011/CT-UBND ngày 01/3/2011 về việc tăng cường thực hiện công tác tiết kiệm điện; Chỉ thị 26/2009/CT-UBND ngày 27/9/2009 về việc áp dụng sản xuất sạch hơn trong các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Chỉ thị 14/2012/CT-UBND ngày 02/5/2012 về việc đẩy mạnh công tác xuất khẩu.

Lĩnh vực Khoa học, dự kiến bãi bỏ: Quyết định 23/2015/QĐ-UBND ngày 25/3/2015 ban hành Quy định về chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư; trình tự, thủ tục hưởng chính sách ưu đãi; tiêu chí, thủ tục công nhận dự án công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020; Quyết định 57/2017/QĐ-UBND ngày 06/9/2017 ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó Trưởng phòng, Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao; Trưởng, Phó Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Lĩnh vực Nông nghiệp, dự kiến bãi bỏ: Quyết định 47/2013/QĐ-UBND ngày 22/8/2013 ban hành Quy định về mức chi từ nguồn hỗ trợ ngân sách cho địa phương sản xuất lúa theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP của Chính phủ; Quyết định 35/2015/QĐ-UBND ngày 10/7/2015 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Huống; Quyết định 05/2007/QĐ-UBND ngày 24/01/2007 về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, quản lý, sử dụng nguồn cứu trợ khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Lĩnh vực Tài chính, dự kiến bãi bỏ: Quyết định 05/2007/QĐ-UBND ngày 24/01/2007 về việc ban hành quy chế tiếp nhận, quản lý, sử dụng nguồn cứu trợ khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Quyết định 23/2008/QĐ-UBND ngày 25/03/2008 ban hành Quy định về thu nộp, quản lý, sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông, trật tự công cộng do lực lượng Công an cấp xã thực hiện; Quyết định 47/2008/QĐ-UBND ngày 21/8/2008 về việc ban hành Quy định hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Quyết định 81/2009/QĐ-UBND ngày 03/9/2009 về một số cơ chế, chính sách đặc thù trong quản lý, phát triển kinh tế - xã hội đối với Thành phố Vinh – đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh; Quyết định 29/2015/QĐ-UBND ngày 04/5/2015 về việc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã quyết định miễn, giảm tiền sử dụng đất cho đối tượng là người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Quyết định 74/2017/QĐ-UBND ngày 04/12/2017 ban hành Bảng đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi là thủy sản và di chuyển mồ mả trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Lĩnh vực Dân tộc, dự kiến bãi bỏ: Quyết định 84/2006/QĐ-UBND ngày 24/8/2006 về việc ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ bảo tồn, phát triển văn hoá các dân tộc thiểu số ở tỉnh Nghệ An; Quyết định 4508/2007/QĐ-UBND ngày 07/11/2007 ban hành Quy định về việc thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng một số loại công trình hạ tầng thuộc Chương trình 135 xây dựng trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn ở các huyện vùng cao tỉnh Nghệ An.

Lĩnh vực Tư pháp, dự kiến bãi bỏ: Chỉ thị 60/2001/CT-UB ngày 10/12/2001 về công tác Hội Luật gia; Chỉ thị 13/2006/CT-UBND ngày 06/4/2006 về việc kiện toàn tổ chức cán bộ, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động cơ quan Tư pháp, tổ chức pháp chế ngành ở địa phương; Chỉ thị 09/2010/CT-UBND ngày 11/6/2010 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Lĩnh vực Đầu tư, dự kiến bãi bỏ: Quyết định 66/2016/QĐ-UBND ngày 09/11/2016 ban hành một số quy định về ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Lĩnh vực Lao động, dự kiến bãi bỏ: Quyết định 56/2016/QĐ-UBND ngày 29/9/2016 về một số cơ chế chính sách hỗ trợ giảm nghèo đối với các xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 30% trở lên ngoài Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 – 2020.

Lê Dung (t/h)
Ý kiến của bạn
Quảng Ninh lần thứ 6 đứng đầu bảng xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính Quảng Ninh lần thứ 6 đứng đầu bảng xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính

Năm 2023, Quảng Ninh tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính với kết quả đạt 92,18%. Từ năm 2012 đến nay, Quảng Ninh có 6 lần đứng đầu bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính cả nước.