Nghệ An: Lễ phát động triển khai chủ đề năm công tác 2022

Địa phương
05:44 PM 14/03/2022

Hôm nay (14/3), Tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn, Nghệ An) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động triển khai chủ đề công tác năm 2022 của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch về “Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ”.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Vũ Đức Đam - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, các Cục, Vụ, Viện trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đại diện lãnh đạo Quân khu 4, đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND các tỉnh Thanh Hóa, Quảng Trị, Hà Tĩnh.

Về phía tỉnh Nghệ An, có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị xã.

"Lễ phát động triển khai chủ đề năm công tác 2022" với mục tiêu khẳng định thông điệp, tinh thần đoàn kết quyết tâm cao của toàn ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030.

Đồng thời, góp phần tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ đề công tác năm, hướng đến phát huy vai trò của gia đình, cộng đồng, xã hội trong việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, làm cho văn hóa trở thành nhân tố bồi đắp giá trị chân - thiện - mỹ; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đủ phẩm chất, năng lực và khát vọng cống hiến, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Nghệ An:  Lễ phát động triển khai chủ đề năm công tác 2022  - Ảnh 1.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng môi trường văn hóa, phát triển nguồn nhân lực ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kết luận số 76-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030, Kết luận của Tổng Bí thư tại Hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Đồng thời, yêu cầu các cơ quan, đơn vị vào cuộc đồng bộ, trách nhiệm, tích cực, hiệu quả; phân công trách nhiệm triển khai theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao; cụ thể hóa nhiệm vụ xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác cán bộ thuộc chủ đề năm 2022 của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Nghệ An:  Lễ phát động triển khai chủ đề năm công tác 2022  - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung phát biểu hưởng ứng Lễ phát động triển khai chủ đề công tác năm 2022

Phát biểu hưởng ứng tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung khẳng định: Đối với tỉnh Nghệ An, việc bảo tồn, gìn giữ truyền thống văn hóa cơ sở đã gắn liền với lịch sử hình thành, phát triển gần một thiên niên kỷ danh xưng Nghệ An. Truyền thống yêu nước, hiếu học, đoàn kết đấu tranh cách mạng đã làm nên bản sắc văn hóa con người xứ Nghệ; là nền tảng, động lực góp phần tạo nên một Nghệ An hôm nay khởi sắc với hơn 3.000 di sản văn hóa được bảo tồn, phát huy; tạo được những bước chuyển lớn về đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Để thực hiện thông điệp và hưởng ứng chủ đề công tác năm 2022 của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, phía tỉnh sẽ tập trung đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hóa đối với phát triển bền vững đất nước; tiếp tục cụ thể hóa các chính sách, Nghị quyết của Đảng về văn hóa phù hợp trong giai đoạn mới; đặc biệt là kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nghệ An:  Lễ phát động triển khai chủ đề năm công tác 2022  - Ảnh 3.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh cần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác văn hoá; khắc phục tình trạng chắp vá, tuỳ tiện trong bố trí cán bộ làm công tác văn hoá ở cả trung ương và địa phương.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng tình với việc xác định chủ đề và nội dung "Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ" của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong năm 2022, đồng chí Võ Văn Thưởng - Thường trực Ban Bí thư đánh giá điều này thể hiện quyết tâm của ngành trong chỉ đạo thực hiện, tạo sự đột phá, chuyển biến thực chất hơn việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong xã hội. 

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cũng nhấn mạnh về vai trò đội ngũ cán bộ trong công tác văn hóa: Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Cần phải tập trung xây dựng, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác văn hoá; khắc phục tình trạng chắp vá, tuỳ tiện trong bố trí cán bộ làm công tác văn hoá ở cả trung ương và địa phương. Lãnh đạo và quản lý văn hoá không chỉ đòi hỏi có phẩm chất chính trị, đạo đức, mà còn phải có trình độ chuyên môn, kiến thức sâu rộng, có khả năng vận động, thuyết phục nhân dân tham gia vào công cuộc xây dựng và phát triển văn hóa.

Phát biểu một số ý kiến có tính chất gợi mở để các cấp ủy, tổ chức Đảng, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, triển khai trong thời gian tới, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đề nghị phải tiếp tục quán triệt, nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò của văn hóa. Tập trung xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, đồng bộ, phù hợp với phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Phát huy vai trò của gia đình, cộng đồng, xã hội trong việc xây dựng môi trường văn hoá, làm cho văn hoá trở thành nhân tố thúc đẩy con người Việt Nam phát triển toàn diện. 

Tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện, thể chế hóa quan điểm, đường lối của Đảng về xây dựng đời sống văn hóa, môi trường văn hóa thành hệ thống luật pháp, cơ chế, chính sách, chiến lược, chương trình, kế hoạch của các cấp, các ngành. Trước mắt, để tạo đột phá trong xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh ở cơ sở, ngành Văn hóa phải chủ động nghiên cứu, xây dựng mô hình mới về việc cưới, tang, lễ hội theo hướng văn minh, tiết kiệm, kế thừa giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Nghệ An:  Lễ phát động triển khai chủ đề năm công tác 2022  - Ảnh 4.

Các đại biểu bấm nút khởi động triển khai chủ đề công tác năm 2022 của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Với chủ đề năm đã xác định, toàn ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần tập trung triển khai thực hiện tốt Kết luận 21 của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; các chủ trương của Đảng về công tác cán bộ, tạo sự thống nhất ý chí và hành động trong tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch. Rà soát, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của ngành theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm chính trị của cán bộ, đảng viên đối với nhiệm vụ được giao.

Lê Dung
Ý kiến của bạn