Nghệ An: Phấn đấu đến năm 2025, thu ngân sách đạt 26.000 - 30.000 tỷ đồng

Địa phương
05:48 PM 02/07/2022

Nghệ An đang đặt mục tiêu phấn đấu tăng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 đạt 26.000-30.000 tỷ đồng.

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch số 433/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 12/4/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 – 2025.

Mục tiêu tổng quát mà kế hoạch hướng tới là hình thành cơ cấu hợp lý, hiệu quả trong từng ngành, lĩnh vực; giữa các ngành, lĩnh vực và cả nền kinh tế; phấn đấu đến năm 2025, Nghệ An trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc. 

Mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) bình quân giai đoạn 2021-2025 đạt 9,5-10,5%; Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt khoảng 83 triệu đồng; Cơ cấu kinh tế đến năm 2025 về nông, lâm, thủy sản chiếm 19-20%; Công nghiệp xây dựng chiếm 38-39%; Dịch vụ chiếm 42-43%. 

Phấn đấu tăng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 đạt 26.000-30.000 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội cả giai đoạn đạt 500.000 tỷ đồng…

Để đạt được mục tiêu, chỉ tiêu nêu trên, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các cấp, các ngành tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả các mục tiêu cơ cấu lại đầu tư công, ngân sách nhà nước, hệ thống các tổ chức tín dụng và đơn vị sự nghiệp công lập. Cùng với đó, phát triển các loại thị trường, nâng cao hiệu quả phân bổ và sử dụng nguồn lực; phát triển lực lượng doanh nghiệp, thúc đẩy kết nối giữa doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế; đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã…

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức quán triệt, triển khai có hiệu quả Kế hoạch này; theo chức năng, thẩm quyền và nhiệm vụ chủ động triển khai thực hiện, lồng ghép các nội dung của Kế hoạch vào kế hoạch hằng năm của ngành, lĩnh vực, địa phương.

Vũ Bình
Ý kiến của bạn
Bộ Công Thương phê duyệt kế hoạch cung cấp điện năm 2024 Bộ Công Thương phê duyệt kế hoạch cung cấp điện năm 2024

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 3110/QĐ-BCT phê duyệt Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2024 để các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể đảm bảo cung ứng điện cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân.