Nghệ An: Sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025

Địa phương
07:03 PM 21/08/2023

Ngày 21/8, UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025.

Đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã trong giai đoạn 2019 – 2021 đã triển khai sắp xếp trên địa bàn tỉnh Nghệ An và giảm được 20 ĐVHC cấp xã. Ngay sau khi thực hiện sắp xếp ĐVHC, các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị ở những địa phương thực hiện sắp xếp đều được kiện toàn và bảo đảm thực hiện đầy đủ, có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ được giao, quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm.

Trong đó, những kết quả tích cực đạt được, việc sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 cũng còn có một số khó khăn, vướng mắc, cụ thể như: Số lượng ĐVHC chưa đạt tiêu chuẩn theo quy định vẫn còn nhiều; việc sắp xếp và giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức dôi dư chưa kịp thời. Việc bố trí, sắp xếp các trụ sở cơ quan, đơn vị dôi dư tại một số địa phương còn nhiều bất cập.

Nghệ An: UBND tỉnh thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 - Ảnh 1.

Quang cảnh hội nghị

Thực hiện chủ trương của Đảng về tiếp tục sắp xếp các đơn ĐVHC cấp huyện, cấp xã được đề ra tại Văn kiện Đại hội khóa XIII, Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, ngày 30/01/2023 Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 48-KL/TW về tiếp tục thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030. Triển khai Kết luận số 48-KL/TW của Bộ Chính trị, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030. Chính phủ có  Nghị quyết số 117/NQ-CP về ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2025.

Thực hiện Nghị quyết số 35 của Quốc hội, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 588/KH-UBND ngày 10/8/2023 về sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh; trong đó yêu cầu hoàn thành việc sắp xếp trước ngày 31/12/2024 để chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

UBND tỉnh quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Kế hoạch của Chính phủ, Kế hoạch của UBND tỉnh về sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023-2025.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đã nêu lên những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025. Đồng thời thảo luận kỹ về lộ trình phương án thực hiện kịp thời, có hiệu quả, bởi việc sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã diễn ra cùng với thời gian chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Những vấn đề các địa phương còn băn khoăn, gặp vướng mắc trong quá trình thực hiện sắp xếp các ĐVHC đã được lãnh đạo các Sở, ngành có liên quan trao đổi, trả lời liên quan đến việc giải quyết cán bộ dôi dư, thực hiện quy hoạch, sắp xếp tài sản công dôi dư sau sáp nhập...

Ngoài ra, đại diện lãnh đạo một số địa phương đã chia sẻ bài học kinh nghiệm tốt, cách làm hay trong quá trình sắp xếp ĐVHC giai đoạn 2019 – 2021 từ đó nhằm nhằm giúp các địa phương khác tổ chức tốt hơn việc thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025.

Nghệ An: UBND tỉnh thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 - Ảnh 2.

Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị

Đồng chĩ Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đưa ra 8 nhóm nhiệm vụ yêu cầu các Sở, ngành liên quan, các địa phương tập trung triển khai nhằm đảm bảo nội dung chất lượng, tiến độ thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025.

Tất cả các Sở, ngành, địa phương liên quan cần thực hiện tốt công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận, nhận thức cao trong các tầng lớp nhân dân bởi việc sắp xếp các ĐVHC là vấn đề nhạy cảm có tác động trực tiếp đến các tổ chức, cơ quan; tác động đến tư tưởng, tâm lý của người dân, đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức và người lao động. 

Mặt khác, quá trình sắp xếp các ĐVHC phải đảm bảo phù hợp với các quy hoạch, như: Quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn mới, quy hoạch vùng... bảo đảm yêu cầu phát triển bền vững, phát huy hiệu quả nguồn lực của nhà nước và xã hội. Việc sắp xếp các  ĐVHC cấp huyện, cấp xã phải căn cứ vào điều kiện tự nhiên, quy mô dân số, các tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật, đồng thời phải căn cứ vào yếu tố đặc thù đặc biệt về lịch sử, truyền thống văn hóa dân tộc, tôn giáo tín ngưỡng, điều kiện tự nhiên, cộng đồng dân cư.

Đặc biệt, việc sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã phải tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội và nâng cao đời sống cho người dân.

Ngọc Tú
Ý kiến của bạn