Trách nhiệm hình sự áp dụng đối với pháp nhân thương mại phạm tội

Trách nhiệm hình sự áp dụng đối với pháp nhân thương mại phạm tội

Tuần qua, Tòa soạn tạp chí Doanh nghiệp và Tiếp thị nhận được thắc mắc của bạn đọc ở Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung, bạn đọc hỏi: “Pháp luật quy định như thế nào về các biện pháp tư pháp, các căn cứ quyết định hình phạt và tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự áp dụng đối với pháp nhân thương mại phạm tội?”

Những điểm mới của Luật Doanh nghiệp 2020

Những điểm mới của Luật Doanh nghiệp 2020

Luật sư của bạn

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 (Luật Doanh nghiệp 2020) đã được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV ngày 17/6/2020. Bộ luật này có 10 chương, 218 điều với nhiều điểm đột phá, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021