Phường Trần Hưng Đạo: Triển khai thực hiện Nghị định số 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ về Luật Phòng cháy và chữa cháy

Địa phương
10:46 AM 23/04/2021

Thực hiện Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 09/02/2021 của UBND quận Hoàn Kiếm, Hà Nội về việc tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn quận Hoàn Kiếm; ngày 30/03/2021, UBND phường Trần Hưng Đạo đã ban hành Kế hoạch số 157/KH-UBND nghiêm túc triển khai thực hiện nghị định này.

Phường Trần Hưng Đạo triển khai các hoạt động hướng tới mục đích tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Nghị định số 136/2020/NĐ-CP đến các ban ngành đoàn thể, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình và người dân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy (PCCC). Xác định trách nhiệm và thực hiện nghiêm túc các nội dung phân công, phân cấp theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC. Phân công thực hiện nhiệm vụ cụ thể theo quy định tại Nghị định số 136/2020/NĐ-CP, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình và người dân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC. UBND phường Trần Hưng Đạo triển khai kế hoạch theo từng nhiệm vụ, cụ thể:

Tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung Nghị định số 136/2020/NĐ-CP: Quán triệt thực hiện nghiêm túc tới nhân dân và cán bộ, người đứng đầu cơ sở, chủ hộ gia đình, người lao động, sinh sống làm việc và học tập trên địa bàn phường có trách nhiệm thực hiện và chấp hành nghiêm túc các quy định của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP, các Thông tư hướng dẫn của Bộ Công an, văn bản quy phạm pháp luật về PCCC và CNCH.

Tuyên truyền, triển khai Nghị định số 136/2020/NĐ-CP: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến toàn văn Nghị định số 136/2020/NĐ-CP; Tuyên truyền, phổ biến những quy định mới thay đổi, điều chỉnh của Nghị định 136/2020/NĐ-CP thay thế cho Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ; Biên tập, biên soạn nội dung tuyên truyền, tập huấn chuyên sâu theo từng chủ đề, lĩnh vực, gắn với từng đối tượng cụ thể, gắn với từng hình thức tuyên truyền khác nhau trên địa bàn phường. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho các cơ quan trực tiếp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về PCCC và CNCH theo phân cấp của Chính phủ tại địa phương là UBND phường và Công an phường; các cơ quan có trách nhiệm phối hợp trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước có liên quan đến PCCC và CNCH; lập danh sách cử đi tập huấn cho đối tượng thuộc diện quản lý của cơ quan nhà nước về PCCC: Người đứng đầu cơ sở, chủ hộ gia đình, người lao động, người dân làm việc tại các trụ sở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và sinh sống tại khu dân cư, chủ phương tiện giao thông cơ giới trên địa bàn phường.

Phường Trần Hưng Đạo (Hoàn Kiếm, Hà Nội): Triển khai thực hiện Nghị định số 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ về Luật Phòng cháy và chữa cháy - Ảnh 1.

Phường Trần Hưng Đạo tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ.

Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật thực hiện Nghị định số 136/2020/NĐ-CP: Rà soát hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về PCCC và CNCH, các văn bản quy phạm pháp luật của các ngành, lĩnh vực có liên quan đến PCCC và CNCH; xây dựng bổ sung và ban hành các quy trình, quy chế, quy định, phân công, phân cấp trong công tác PCCC và CNCH phù hợp theo quy định Nghị định số 136/2020/NĐ-CP.

Rà soát, điều tra cơ bản và phân cấp quản lý trong công tác PCCC: Trong năm 2021, phường Trần Hưng Đạo tiếp tục tổ chức rà soát, điều tra cơ bản và lập hồ sơ, thống kê danh mục cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC và thực hiện công tác quản lý nhà nước về PCCC theo đúng quy định của Chính phủ đã phân công, phân cấp. Phân cấp quản lý cơ sở thuộc Phụ lục III, Nghị định số 136/2020/NĐ-CP "Danh mục cơ sở do cơ quan Công an quản lý" phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Thực hiện quản lý cơ sở thuộc Phụ lục IV Nghị định số 136/2020/NĐ-CP "Danh mục cơ sở do UBND cấp xã quản lý" đảm bảo theo quy định.

Đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực và tổ chức công tác PCCC và CNCH: Đề xuất cấp trên mua sắm, trang bị cơ sở, vật chất, đảm bảo về kinh phí hoạt động, có chính sách khuyến khích các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng, kỹ thuật về PCCC (giao thông, nguồn nước, thông tin, liên lạc...); thường xuyên chỉ đạo kiện toàn 06 tổ đội dân phòng PCCC cơ sở theo quy định của Luật PCCC.

Trên tinh thần đó, Ban chỉ đạo công tác PCCC và CNCH phường đảm bảo công tác an toàn về PCCC đối với trụ sở cơ quan, đơn vị UBND phường theo quy định tại Nghị định số 136/2020/NĐ-CP; chỉ đạo trang bị phương tiện chữa cháy, CNCH, thiết bị phá dỡ cho lực lượng dân quân cơ động tại phường thực hiện công tác chữa cháy, CNCH khi được điều động; thường xuyên kiểm tra rà soát các phương tiện PCCC tại trụ sở UBND phường, các khu dân cư kịp thời đề xuất UBND phường và các các cơ quan liêm quan trang bị, cấp mới, bổ sung các phương tiện về PCCC; phối hợp với Công an phường, Đội PCCC của Công an quận Tây Hồ tổ chức diễn tập phương án PCCC và CNCH; phối hợp với các lực lượng liên quan đảm bảo an ninh trật tự khu vực cháy và xử lý các tình huống cháy lớn, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình triển khai bảo vệ các sự kiện diễn ra trên địa bàn.

UBND phường yêu cầu Công an phường tham mưu cho UBND phường trong việc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác PCCC của Chính phủ, UBND thành phố và UBND quận trong đó trọng tâm là Nghị định số 136/2020/NĐ-CP. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác PCCC năm 2021, trong đó tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân PCCC bằng nhiều nội dung và hình thức phong phú; chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 136/2020/NĐ-CP và các Thông tư hướng dẫn, văn bản quy phạm pháp luật về PCCC và CNCH. Bên cạnh đó, UBND phường Trần Hưng Đạo cũng chỉ đạo các bộ phận chức năng phường triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời và đúng quy định về trách nhiệm được quy định tại Nghị định số 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Vy Linh - Tri Thức
Ý kiến của bạn