Quảng Nam: Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2022

Địa phương
05:33 PM 05/11/2022

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 124/NQ-CP ngày 15/9/2022 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2022 và để phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh Quảng Nam đã tập trung chỉ đạo quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm trên địa bàn.

Theo đó, trước thực tế một số đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam triển khai thực hiện việc giải ngân vốn còn hạn chế, chưa hiệu quả, thiếu quyết liệt nên vẫn có một số dự án triển khai chậm, không bảo đảm tiến độ thực hiện, dẫn đến giá trị giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 đạt thấp, ảnh hưởng đến tình hình thực hiện kế hoạch của toàn tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương, chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, triển khai hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh; tiếp tục coi đây là nhiệm vụ chính trị, cấp bách cần phải quan tâm, thực hiện trong những tháng cuối năm theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy và HĐND tỉnh.

Quảng Nam: Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2022 - Ảnh 1.

Quảng Nam tập trung đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2022 (Ảnh: TTXVN)

Trong đó, tỉnh phấn đấu đến ngày 31/01/2023 giải ngân đạt 95-100% kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao và giải ngân 100% vốn ngân sách địa phương; đối với kế hoạch vốn năm 2021 đã được phép kéo dài sang năm 2022, đến ngày 31/12/2022 phải giải ngân 100% kế hoạch vốn. 

Để đạt được mục tiêu đã đề ra, ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã xác định từ đầu năm; Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã đưa ra những yêu cầu, cụ thể:

Đối với các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các Chủ đầu tư dự án: Tiếp tục tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm, hiệu quả chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; kịp thời đề xuất, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định những vấn đề mới phát sinh, vượt thẩm quyền; Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn đầu tư công.

Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, địa phương, Giám đốc các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và các chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 của đơn vị, địa phương. Kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu, cá nhân có liên quan trong trường hợp không hoàn thành kế hoạch giải ngân theo tiến độ, để trung ương thu hồi kế hoạch vốn.

Khẩn trương hoàn thành thủ tục, phân khai chi tiết kế hoạch vốn năm 2022 đến danh mục dự án, đặc biệt là 03 Chương trình mục tiêu quốc gia cho các dự án đã đủ thủ tục đầu tư. Các dự án mới đã hoàn thành thủ tục đầu tư và được phân bổ kế hoạch vốn năm 2022 phải khẩn trương triển khai công tác đấu thầu để giải ngân kế hoạch vốn được giao.

Phân công cụ thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị trực tiếp phụ trách, chỉ đạo việc giải ngân từng dự án; nghiên cứu các giải pháp có tính căn cơ, tính đột phá để giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2022 và năm 2021 kéo dài của các dự án được giao theo quy định của Luật Đầu tư công; tăng cường tần suất kiểm tra hiện trường để kịp thời chấn chỉnh các tồn tại, bất cập; yêu cầu Ban quản lý dự án, nhà thầu có tiến độ tổng thể, chi tiết, ký cam kết về tiến độ hoàn thành dự án; kiên quyết cắt hợp đồng với các nhà thầu không đảm bảo tiến độ, chất lượng; tổ chức giao ban định kỳ hằng tuần với các cơ quan được giao quản lý dự án về tình hình thực hiện các dự án, giải ngân kế hoạch đầu tư công.

Đối với các đơn vị, địa phương có kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 đến hết ngày 30/10/2022 dưới mức trung bình của cả tỉnh cần làm rõ nguyên nhân chủ quan và khách quan; nghiêm túc rút kiểm điểm và đề ra những giải pháp cụ thể, quyết liệt, hiệu quả để đẩy mạnh giải ngân trong thời gian tới. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm: Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 trên địa bàn tỉnh theo đúng các nội dung yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và UBND tỉnh. Chủ động rà soát, tham mưu UBND tỉnh điều chuyển kế hoạch vốn ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh năm 2022 của các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp, không có khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn được giao sang các dự án có khả năng giải ngân ngay kế hoạch vốn bổ sung trước ngày 15/11/2022 theo quy định. 

Phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh công bố công khai tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của các Sở, Ban, ngành, địa phương tại Phiên họp thường kỳ của UBND tỉnh. Công khai danh sách các đơn vị, địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp trên trang tin điện tử của Sở; yêu cầu các đơn vị và địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp có báo cáo giải trình cụ thể nguyên nhân giải ngân thấp gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. Tổng hợp kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022, gửi Sở Nội vụ để làm căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2022 của người đứng đầu và cán bộ công chức liên quan.

Đối với Sở Tài chính, thường xuyên cập nhật cung cấp thông tin cho lãnh đạo tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư về tình hình giải ngân vốn đầu tư; giải quyết thanh toán kế hoạch vốn ngay cho dự án khi có điều kiện giải ngân. Phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư xử lý các vướng mắc phát sinh, rút ngắn thời gian kiểm soát chi.

Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm: Chủ trì đôn đốc, hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố trong công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng; tổng hợp, tham mưu giải quyết các kiến nghị, đề xuất của các đơn vị về công tác giải phóng mặt bằng. Nghiên cứu, chủ động đề xuất, tham mưu UBND tỉnh các quy định liên quan đến chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; nội dung phân cấp, ủy quyền trong thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tạo điều kiện đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện dự án.

Các Sở thẩm định chuyên ngành: Tăng cường trách nhiệm và đẩy nhanh tiến độ, thẩm định dự án đầu tư, thẩm định thiết kế - dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu… hướng dẫn tạo mọi điều kiện hỗ trợ thủ tục cho các đơn vị, sớm thẩm định trình phê duyệt dự án, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán để sớm khởi công công trình. 

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh đề xuất hình thức khen thưởng, xử lý trách nhiệm đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao về giải ngân đầu tư công năm 2022.

Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu ban hành, tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia để các địa phương; đôn đốc các đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai phân bổ kế hoạch vốn của các Chương trình.

Phùng Sơn
Ý kiến của bạn
Lãnh đạo nhiều nước chia buồn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần Lãnh đạo nhiều nước chia buồn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần

Được tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, lãnh đạo nhiều nước đã gửi điện/thư chia buồn đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nhân dân Việt Nam.