Quảng Nam: Phân cấp phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng và đô thị

Địa phương
09:25 AM 22/09/2023

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành quy định một số nội dung về lập nhiệm vụ, đồ án quy hoạch phân khu khu chức năng, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) và quy hoạch chi tiết đô thị (tỷ lệ 1/500) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Quy định nêu rõ: Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam có nhiệm vụ tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch phân khu khu chức năng theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được UBND tỉnh Quảng Nam ban hành (hiện hành là Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh) và được UBND tỉnh phê duyệt tại nhiệm vụ lập Quy hoạch.

Phân cấp cho UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch phân khu khu chức năng thuộc địa giới hành chính do mình quản lý, trừ quy định tại khoản 1 Điều này.

Quảng Nam: Phân cấp phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng và đô thị - Ảnh 1.

Các trường hợp khác không thuộc quy định tại khoản 1, 2 Điều này tùy theo tính chất, chức năng khu vực lập quy hoạch, UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho cơ quan tổ chức lập quy hoạch phân khu khu chức năng tại chủ trương lập quy hoạch.

Đối với thẩm quyền thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500): UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) thuộc phạm vi địa giới hành chính của hai huyện trở lên và nằm ngoài phạm vi các khu chức năng do Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam quản lý.

Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) đối với các khu chức năng do Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam quản lý. UBND huyện, thị xã, thành phố phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) trong phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Sở Xây dựng; trừ quy định tại điểm a, điểm b, khoản 1, Điều này.

UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết các khu vực trong đô thị có phạm vi liên quan đến địa giới hành chính của hai huyện trở lên, khu vực có ý nghĩa quan trọng, khu vực trong đô thị mới; trừ quy hoạch chi tiết thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ được quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 44, Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009, được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 7 Điều 29 của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018.

UBND thành phố, thị xã phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết trong phạm vi địa giới hành chính do mình quản lý sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Sở Xây dựng; trừ quy hoạch chi tiết thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh được quy định tại điểm a, khoản 1, Điều này và quy hoạch chi tiết thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ được quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 44, Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009, được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 7 Điều 29 của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20/11/2018.

UBND huyện phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết thị trấn sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Sở Xây dựng; trừ quy hoạch chi tiết thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ được quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 44, Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009, được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 7 Điều 29 của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20/11/2018.

Nguyễn Tuấn
Ý kiến của bạn
Hai kịch bản tăng trưởng GDP trong năm 2024 Hai kịch bản tăng trưởng GDP trong năm 2024

VEPR đưa ra hai kịch bản tăng trưởng GDP trong năm 2024. Với kịch bản cơ sở, tăng trưởng GDP ở mức 5,85%, lạm phát ở mức 4,5%. Ở kịch bản điều chỉnh chính sách, tăng trưởng GDP ở mức 6,01% với điều kiện có điều chỉnh chính sách giảm chênh lệch lãi suất đồng VND trong nước và các ngoại tệ mạnh trên thị trường quốc tế.