Quảng Nam tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư dự án bất động sản

Địa phương
08:09 AM 30/04/2024

UBND tỉnh Quảng Nam đã có Công văn số 3021/UBND-KTN về việc triển khai thực hiện chủ trương tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư các dự án bất động sản (BĐS) trên địa bàn tỉnh.

Triển khai thực hiện Thông báo số 757-TB/TU ngày 24/4/2024 kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số chủ trương tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư và Công văn số 380-CV/BCSĐ ngày 25/4/2024 của Ban cán sự đảng UBND tỉnh; UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Yêu cầu thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm, quyết liệt, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Rà soát, bãi bỏ theo thẩm quyền hoặc tham mưu UBND tỉnh xem xét, hủy bỏ các quy định, thủ tục không cần thiết tạo rào cản cho doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Quảng Nam tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư dự án bất động sản- Ảnh 1.

Thường xuyên rà soát, tổng hợp, trường hợp cần thiết báo cáo UBND tỉnh xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh bổ sung các kỳ họp đột xuất để sớm phê duyệt danh mục thu hồi đất và Kế hoạch sử dụng đất hằng năm của cấp huyện, kịp thời thực hiện các thủ tục về đất đai, đầu tư theo đúng quy định.

Căn cứ nhu cầu sử dụng đất theo từng giai đoạn của dự án đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận, điều chỉnh tại văn bản pháp lý về đầu tư để hướng dẫn các chủ đầu tư, địa phương liên quan lập hồ sơ, thủ tục giao đất, cho thuê đất sau khi đã được bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB); riêng phần diện tích nhỏ, "da beo" còn lại do trước đây vướng mắc chưa GPMB được và đến nay đã giải phóng mặt bằng xong thì thực hiện giao đất, cho thuê đất để khớp nối đồng bộ mặt bằng thực hiện dự án theo quy hoạch được duyệt.

Về xác định giá đất và thực hiện nghĩa vụ tài chính: Nghiên cứu, xây dựng phương án điều chỉnh lại tỷ lệ % theo giá đất ở và bổ sung phân vạch chiều sâu hợp lý để xác định các mức giá đất khác nhau trên cùng thửa đất áp dụng đối với đất TMDV và đất SXKD phi nông nghiệp không phải là đất TMDV(chủ yếu là đất sản xuất công nghiệp), tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét bổ sung, điều chỉnh Bảng giá đất theo quy định.

Đối với các dự án đã giao đất, cho thuê đất nhiều đợt theo tiến độ bồi thường, GPMB và trên thực tế doanh nghiệp đã hoàn tất các thủ tục về xây dựng (đã có Giấy phép xây dựng) và đã triển khai thi công các công trình, hạng mục đầu tư: Tiếp tục xác định giá đất cụ thể theo từng thời điểm ban hành Quyết định giao đất, cho thuê đất theo quy định tại Nghị định số 12/2024/NĐ-CP ngày 05/02/2024 của Chính phủ.

Về giải quyết việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản trên đất, đối với các dự án nhà ở đã được giao đất toàn bộ diện tích, trong đó có các dự án được nêu tại Kế hoạch số 1892/KH-UBND ngày 19/3/2024 của UBND tỉnh, đã hoàn thành việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng dịch vụ, hạ tầng xã hội theo Quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) được duyệt, được cơ quan có thẩm quyền nghiệm thu; đã hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với toàn bộ diện tích đất được giao, cho thuê theo các quyết định phê duyệt giá đất cụ thể của dự án trước đây nhưng do chủ đầu tư tự thuê tư vấn xác định giá đất hoặc xác định giá đất không đúng thời điểm giao đất, xác định giá đất có yếu tố chuyển nhượng, yếu tố giảm giá chưa đúng quy định.

Hiện nay, trong thời gian chờ phê duyệt lại giá đất cụ thể của dự án, trường hợp chủ đầu tư đã thực hiện việc tạm nộp hoặc có phương án đảm bảo tài sản cho việc tạm nộp bổ sung tiền sử dụng đất, tiền thuê đất còn thiếu thì tổ chức rà soát từng dự án cụ thể, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho chủ đầu tư dự án và cho tách thửa, chuyển nhượng, đăng ký biến động, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người nhận chuyển nhượng theo quy định pháp luật nhưng phải đảm bảo các giải pháp truy thu số tiền chênh lệch sau khi xác định lại giá đất, quyết toán, không để thất thoát ngân sách Nhà nước.

Đối với các dự án nhà ở đã được giao đất từng phần (chưa giao hết toàn bộ diện tích của dự án do chưa GPMB xong) và chủ đầu tư đã nộp đủ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và cơ bản hoàn thành hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trên phần diện tích đất được giao, cho thuê (còn GPMB diện tích nhỏ không ảnh hưởng hạ tầng chính) không vướng về giá đất hoặc trường hợp chủ đầu tư đang thuộc đối tượng phải điều chỉnh lại giá đất nhưng đã thực hiện việc tạm nộp hoặc có phương án đảm bảo tài sản cho việc tạm nộp bổ sung tiền sử dụng đất, tiền thuê đất còn thiếu thì tổ chức rà soát, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Block cho chủ đầu tư.

Việc giải quyết thủ tục tách thửa, chuyển nhượng, đăng ký biến động, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người mua đối với các Block này trên phần diện tích được giao thực hiện theo đúng quy định; phải tuân thủ nguyên tắc đảm bảo các giải pháp truy thu số tiền chênh lệch sau khi xác định lại giá đất, quyết toán dự án, không để thất thoát ngân sách Nhà nước.

PV
Ý kiến của bạn
Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.