Sacombank đặt mục tiêu lợi nhuận 5.280 tỷ đồng năm 2022, chậm nhất năm 2023 xử lý xong các tồn đọng để trả cổ tức cho cổ đông

Ngân hàng
09:43 AM 04/04/2022

Ngân hàng dự kiến chậm nhất năm 2023 hoàn tất xử lý toàn bộ các vấn đề tồn đọng thuộc Đề án, qua đó chính thức hoàn thành trước hạn đã được NHNN phê duyệt. Trên cơ sở đó, Sacombank sẽ thực hiện các thủ tục xin phép NHNN để thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank – STB) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021. Cuộc họp sẽ được tổ chức vào ngày 22/4/2022.

Sacombank cho biết, tại thời điểm 31/12/2021, lợi nhuận hợp nhất giữ lại của ngân hàng là 9.000 tỷ đồng, tương ứng gần 50% vốn điều lệ của Sacombank, đây là số tiền có thể dùng để chia cổ tức cho cổ đông. Tuy nhiên, do hiện tại Sacombank đang thực hiện tái cơ cấu theo Đề án đã được Chính phủ và NHNN phê duyệt, vì vậy việc chia cổ tức cho cổ đông phải được sự phê duyệt của NHNN. Từ năm 2019 đến nay, Sacombank vẫn liên tục trình phương án sử dụng lợi nhuận giữ lại để chia cổ tức cho cổ đông hiện đang chờ sự phê duyệt của NHNN để triển khai thực hiện.

Năm 2022, Sacombank đặt mục tiêu tổng tài sản tăng 10% so với năm 2021, đạt 573.500 tỷ đồng. Nguồn vốn huy động đạt 512.700 tỷ đồng, tăng 10%. Dư nợ tín dụng đạt 435.000 tỷ đồng, tăng 12%. Lợi nhuận trước thuế đạt 5.280 tỷ đồng, tăng 20%. Nợ xấu kiểm soát dưới mức 2%.

Trong giai đoạn 2022-2026, ngân hàng sẽ đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ xấu và tài sản tồn đọng còn lại thông qua việc triển khai quyết liệt các giải pháp thu hồi nợ, kết hợp quản trị rủi ro. Dự kiến chậm nhất đến năm 2023, Sacombank sẽ hoàn tất xử lý toàn bộ các vấn đề tồn đọng thuộc Đề án, qua đó chính thức hoàn thành trước hạn đã được NHNN phê duyệt. Trên cơ sở đó, Sacombank sẽ thực hiện các thủ tục xin phép NHNN để thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông.

Ngoài ra, đáng chú ý , ngân hàng cũng muốn thực hiện phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) trong giai đoạn 2022-2026.

Năm 2021, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 4.400 tỷ đồng, hoàn thành 110% kế hoạch. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát ở mức 1,47%, đảm bảo mục tiêu dưới 2% mà ĐHĐCĐ đã thông qua.

Thu Thủy
Ý kiến của bạn