Thái Bình: Công đoàn ngành Giáo dục ý kết phối hợp trong hoạt động với một số đơn vị .

Tiếp thị
06:20 AM 23/03/2024

Ngày 22/3, Công đoàn ngành Giáo dục Thái Bình tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp hoạt động giữa Công đoàn ngành và Sở Giáo dục và Đào tạo, Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố giai đoạn 2023 – 2028.

Thái Bình: Công đoàn ngành Giáo dục ý kết phối hợp trong hoạt động với một số đơn vị .- Ảnh 1.

Công đoàn ngành Giáo dục và Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố ký kết phối hợp giai đoạn 2023 - 2028. Ảnh Bá Mạnh

Theo đó Quy chế phối hợp hoạt động giữa Công đoàn ngành Giáo dục và Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố giai đoạn 2023 - 2028 đã được các đơn vị thảo luận, đóng góp ý kiến rồi đi đến ký kết phối hợp những nội dụng hoạt động về: Công tác tuyên truyền giáo dục; Công tác chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CBNGNLĐ; Tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động; Công tác tổ chức cán bộ, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh; Công tác kiểm tra, giám sát; Công tác thông tin hai chiều.

Công đoàn ngành giáo dục và Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tăng cường phối hợp các nội dung: Phối hợp trong soạn thảo và ban hành các văn bản có liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của nhà giáo, cán bộ quản lý và người lao động; trong công tác tham mưu về cơ chế chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động; Phối hợp chỉ đạo việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan quản lý giáo dục các cấp và các cơ sở giáo dục; Phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật; Phối hợp giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và người lao động; Phối hợp tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động; Phối hợp trong công tác tuyên truyền.

Thái Bình: Công đoàn ngành Giáo dục ý kết phối hợp trong hoạt động với một số đơn vị .- Ảnh 2.

Ký kết phối hợp giữa Công đoàn ngành giáo dục và Sở Giáo dục và Đào tạo. Ảnh Bá Mạnh.

Việc ký kết phối hợp nhằm phát huy hiệu quả vai trò của tổ chức Công đoàn trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.


Bá Mạnh
Ý kiến của bạn
IMF dự báo quy mô GDP(PPP) Việt Nam đạt khoảng 1.559 tỷ USD trong năm 2024 IMF dự báo quy mô GDP(PPP) Việt Nam đạt khoảng 1.559 tỷ USD trong năm 2024

Năm 2024, Việt Nam được IMF dự báo quy mô GDP theo sức mua tương đương - GDP (PPP) đạt khoảng 1.559 tỷ USD, xếp thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á. Trong khi đó, Indonesia vẫn được dự báo xếp thứ nhất với quy mô GDP (PPP) đạt khoảng 4.720 tỷ USD.