Thái Nguyên: Sẵn sàng cho ngày hội non sông

Địa phương
03:59 PM 05/04/2021

Nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, ngay từ những ngày đầu năm 2021, Tỉnh tủy Thái Nguyên đã ban hành nhiều chỉ thị để tổ chức thực hiện sự kiện chính trị quan trọng này.

Để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện cuộc bầu cử, ngày 19.01.2021, Ban thường vụ tỉnh ủy Thái Nguyên đã thành lập Ban chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021 -2026 và ban hành chỉ thị số 02- CT.TU về công tác lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, Thái Nguyên đã hoàn thành đề án dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, huyện, xã, thực hiện phân bổ đại biểu, ấn định đơn vị bầu cử đảm bảo đúng nội dung, hoàn thành trước tiến độ theo qui định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, Luật tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản hướng dẫn của Trung ương. 

Số đại biểu quốc hội thuộc tỉnh Thái Nguyên được bầu là 07 đại biểu, HĐND tỉnh được bầu 66 đại biểu, HĐND cấp huyện 319 đại biểu, HĐND cấp xã được bầu là 4074 đại biểu, số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội thuộc tỉnh Thái Nguyên là 03 đơn vị, HĐND tỉnh là 27 đơn vị, HĐND cấp huyện là 88 đơn vị, HĐND cấp xã là 1.358 đơn vị, dự kiến toàn tỉnh có 1.415 khu vực bỏ phiếu, tương ứng với 1.414 tổ bầu cử sẽ được thành lập theo qui định

Thái Nguyên: Sẵn sàng cho ngày hội non sông - Ảnh 1.

Trung tâm TP. Thái Nguyên sẵn sàng cho ngày hội non sông.

Ngày 20.01.2021 UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành quyết định thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021-2026 (hoàn thành trước thời hạn theo quy định 18 ngày), tính đến ngày 07.02.2021 toàn bộ 09 UBND cấp huyện, 178 UBND  cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã thành lập xong Ủy ban bầu cử ở cấp mình, đảm bảo thời gian theo đúng qui định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.

Để cử tri sáng suốt lựa chọn những đại biểu có đức, có tài đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền lợi nhân dân khi được bầu vào đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021-2026 thời gian qua Ủy ban bầu cử tỉnh Thái Nguyên đã tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để cử tri nắm rõ ngày bầu cử, số lượng đại biểu các cấp được bầu, thể lệ bầu cử. 

Ở một số địa phương trên địa tỉnh Thái Nguyên đã có cách làm sáng tạo như tổ chức lồng nghép tuyên truyền ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp với cuộc thi văn nghệ, Đại hội thể dục thể thao cấp xã, thị trấn… Những qui định trong Luật bầu cử Quốc hội và đại biểu HĐND được phổ biến tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân tạo được sự lan tỏa giúp cử tri có quyết định sáng suốt khi bỏ lá phiếu trong ngày hội non sông sắp tới.

Công tác triển khai tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021- 2026 trên địa bàn tỉnh đã được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy Thái Nguyên, Thường trực HĐND và UBND tỉnh. Tỉnh ủy Thái Nguyên đã ban hành Chỉ thị lãnh đạo cuộc bầu cử và quyết định thành lập Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021- 2026, với sự chỉ đạo quyết liệt, tinh thần trách nhiệm cao của Tỉnh ủy Thái Nguyên, đến nay các cơ quan trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã phát huy hết trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Tính đến thời điểm này hầu hết các công việc theo kế hoạch đã được hoàn thành trước tiến độ, đảm bảo chất lượng và theo đúng quy định của pháp luật.


Quang Hưng
Ý kiến của bạn
Bình luận