Thanh Hóa: Một bản quy hoạch có chất lượng tốt mở ra thời kỳ phát triển mạnh mẽ

Địa phương
04:03 PM 20/03/2023

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Quy hoạch này là công cụ quan trọng để tỉnh Thanh Hóa hoạch định các định hướng phát triển không gian kinh tế - xã hội. Ông Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho rằng, Quy hoạch đã thể hiện rất rõ tư duy đột phá và tầm nhìn chiến lược, với mong muốn đưa Thanh Hóa phát triển nhanh, mạnh hơn nữa…

Bản quy hoạch tích hợp đầu tiên

Theo ông Đỗ Minh Tuấn, Thanh Hóa là tỉnh thứ tư trong cả nước được phê duyệt Quy hoạch tỉnh, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thanh Hóa luôn nhận thức sâu sắc trong công tác quy hoạch là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, tạo hành lang vững chắc cho sự phát triển bền vững của tỉnh. Một bản quy hoạch có chất lượng tốt sẽ khai thác và phát huy được tiềm năng, thế mạnh của địa phương, thể hiện được khát vọng vươn lên sẽ giúp cho tỉnh có được đường đi nước bước nhanh nhất, hiệu quả nhất để đạt mục tiêu đề ra. Vì vậy, ngay sau khi Luật Quy hoạch ra đời và có hiệu lực thi hành, Thanh Hóa đã khẩn trương triển khai thực hiện với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị tham gia vào công tác lập quy hoạch.

Thanh Hóa: Một bản quy hoạch có chất lượng tốt mở ra thời kỳ phát triển mạnh mẽ - Ảnh 1.

Theo ông Tuấn, đây là quy hoạch tích hợp đầu tiên được ban hành theo phương pháp tiếp cận mới, với những nội dung hết sức quan trọng, bao gồm quan điểm, mục tiêu tổng quát, mục tiêu chủ yếu, định hướng phát triển các ngành kinh tế quan trọng, định hướng phát triển không gian lãnh thổ, định hướng phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đến định hướng sử dụng đất, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Trong quá trình lập quy hoạch, các cấp, các ngành trong tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao, đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố trong khu vực Bắc Trung bộ, các tỉnh lân cận và các tỉnh là cực tăng trưởng ở phía Bắc của Tổ quốc để tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo; phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ tổ chức các hội nghị, hội thảo tham vấn ý kiến các nhà khoa học, các chuyên gia để hoàn thiện quy hoạch, làm cơ sở trình Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh thông qua. Và ngày 27/2/2023, tại Quyết định số 153/QĐ-TTg, tỉnh Thanh Hóa là tỉnh thứ 4 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh theo quy định của luật Quy hoạch.

Thanh Hóa: Một bản quy hoạch có chất lượng tốt mở ra thời kỳ phát triển mạnh mẽ - Ảnh 2.

Có thể khẳng định, tầm quan trọng nhất của Quy hoạch tỉnh sau khi được phê duyệt chính là đã tạo ra khung pháp lý cao nhất, khái quát nhất, là "xương sống" để các ngành, lĩnh vực, các quy hoạch có tính chất chuyên ngành sẽ tiếp tục rà soát, điều chỉnh hoặc lập mới để bảo đảm tính thống nhất, khoa học, bền vững, làm căn cứ để huy động nguồn lực nhằm thực hiện hóa các mục tiêu của Quy hoạch.

Mặt khác, các quan điểm, mục tiêu, phương hướng phát triển trong Quy hoạch tỉnh đã thống nhất, đồng bộ với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và phát triển bền vững; đồng thời, đã kế thừa đầy đủ, sáng tạo các quan điểm, định hướng phát triển của Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, bảo đảm sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo để xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa trở thành một trong những trung tâm lớn của khu vực và cả nước, một cực tăng trưởng mới, cùng với Hà Nội, Hải phòng, Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc.

Tư duy đột phá và tầm nhìn chiến lược

Thanh Hóa: Một bản quy hoạch có chất lượng tốt mở ra thời kỳ phát triển mạnh mẽ - Ảnh 3.

Đối với Quy hoạch tỉnh được phê duyệt lần này, tư duy đột phá được thể hiện trước hết ở ngay các bước triển khai lập quy hoạch cũng như trong nội dung của từng hợp phần được tích hợp trong quy hoạch.

Do đó, quy hoạch tỉnh được phê duyệt lần này đã bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ nhưng vẫn có sự linh hoạt trong quá trình triển khai thực hiện khi có các yếu tố cần và đủ.

Tính đột phá, tầm nhìn chiến lược của Quy hoạch tỉnh còn được thể hiện trong từng nội dung của quy hoạch, đó là việc mạnh dạn xác định các quan điểm, mục tiêu phát triển có tính phấn đấu rất cao, đòi hỏi sự đoàn kết, ý chí khát vọng vươn lên của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân thì mới thực thi được. Quy hoạch tỉnh đã xác định 3 ngành quan trọng cần chú trọng phát triển, gồm:

Thanh Hóa: Một bản quy hoạch có chất lượng tốt mở ra thời kỳ phát triển mạnh mẽ - Ảnh 4.

Phát triển mạnh công nghiệp chế biến chế tạo, đưa Thanh Hóa trở thành một trong những trung tâm lớn của vùng và cả nước về công nghiệp chế biến, chế tạo, làm nền tảng để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH, HĐH.

Phát triển nông nghiệp theo các mô hình nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ hiện đại, giá trị gia tăng cao, gắn kết chặt chẽ với chuỗi giá trị để nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp.

Phát triển du lịch với các sản phẩm du lịch chất lượng cao, khẳng định thương hiệu và khả năng cạnh tranh với 03 loại hình chính là du lịch biển, du lịch sinh thái cộng đồng, du lịch văn hóa; đưa Thanh Hóa trở thành trung tâm lớn về du lịch của cả nước.

Và 3 khâu đột phá, gồm:

Thanh Hóa: Một bản quy hoạch có chất lượng tốt mở ra thời kỳ phát triển mạnh mẽ - Ảnh 5.

Hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức uy tín, trách nhiệm, tận tụy với công việc.

Huy động, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm mọi nguồn lực cho phát triển kết cấu hạ tầng.

Phát triển nguồn nhân lực, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao và phát triển mạnh mẽ khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả quy hoạch, sớm hiện thực hóa các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong quy hoạch tỉnh, ông Đỗ Minh Tuấn cho rằng: Nhiệm vụ đề ra trong Quy hoạch tỉnh, công việc đầu tiến cần thực hiện là tỉnh sẽ tổ chức hội nghị công bố và quán triệt các nội dung chính, cốt lõi của Quy hoạch tỉnh đến tất cả các cấp, các ngành, các huyện, thị xã, thành phố; chỉ đạo các ngành tuyên giáo, thông tin và truyền thông phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin, báo chí đăng tải rộng rãi các điểm chính, cốt lõi của Quy hoạch tỉnh để phổ biến, phổ cập đến các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức, đồng thuận trong tổ chức thực hiện, tạo cơ sở vững chắc để triển khai các bước tiếp theo.

Sau hội nghị công bố quy hoạch, tỉnh sẽ ban hành kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh để đảm bảo sự triển khai đồng bộ, nhịp nhàng giữa các cấp, các ngành. Kế hoạch phải xác định rõ nhiệm vụ, giao trách nhiệm cho từng cấp, từng ngành, có lộ trình, thời gian thực hiện cụ thể gắn với từng sản phẩm cụ thể, làm cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. 

Cùng với đó, để Quy hoạch tỉnh thực sự trở thành một động lực phát triển, tỉnh sẽ sớm cụ thể hóa các quy hoạch có tính chất chuyên ngành tập trung đẩy mạnh kêu gọi, thu hút đầu tư các nguồn lực để thực hiện quy hoạch, giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư khi đến với tỉnh Thanh Hóa. 

Một vấn đề quan trọng nữa là việc quản lý thực hiện theo quy hoạch, cần nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác quản lý quy hoạch, việc này vừa để bảo đảm quy hoạch được triển khai trong thực tế, vừa tránh lãng phí nguồn lực vì không thực hiện theo quy  hoạch. 

Triều Nguyệt
Ý kiến của bạn