Thành lập Tổ điều phối vùng Đồng bằng sông Hồng TP Hà Nội

Địa phương
01:14 PM 10/09/2023

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành Quyết định số 4418/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ điều phối vùng Đồng bằng sông Hồng TP Hà Nội.

Tổ điều phối là cầu nối nhằm tăng cường liên kết, phối hợp giữa Thủ đô và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong vùng Đồng bằng sông Hồng hợp tác cùng nhau để thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững, bảo vệ môi trường và bảo đảm quốc phòng - an ninh…

Thành lập Tổ điều phối vùng Đồng bằng sông Hồng TP Hà Nội - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Tổ điều phối có 19 thành viên, trong đó, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư là Tổ trưởng. Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực của Tổ điều phối. Tổ điều phối có nhiệm vụ giúp Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo các tổ chức, đơn vị thuộc TP Hà Nội thực hiện các nhiệm vụ điều phối phát triển vùng Đồng bằng sông Hồng; đề xuất, kiến nghị với Hội đồng điều phối vùng kịp thời giải quyết vấn đề liên kết trong vùng; đề xuất cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn cho phát triển vùng có liên quan đến ngành, địa phương để Hội đồng điều phối vùng trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Tổ điều phối còn có nhiệm vụ tổng hợp nội dung liên kết từ phía doanh nghiệp và đơn vị cơ sở; cung cấp văn bản, tài liệu, thông tin, số liệu có liên quan cho Hội đồng điều phối vùng; tham mưu, đề xuất những nội dung có liên quan đến liên kết vùng, phát triển bền vững tại các nghị quyết, chương trình, kế hoạch, đề án của trung ương và TP Hà Nội.

Theo dõi, đôn đốc và giúp Chủ tịch UBND thành phố giải quyết những vấn đề điều phối thuộc thẩm quyền của thành phố, tổng hợp báo cáo Hội đồng điều phối vùng, Văn phòng Hội đồng điều phối vùng, Chủ tịch UBND thành phố theo định kỳ hằng năm về tình hình thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ điều phối liên kết vùng Đồng bằng sông Hồng…

Tổ trưởng Tổ điều phối thực hiện việc điều hành và nhiệm vụ của cơ quan thường trực Tổ điều phối, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Tổ điều phối. Tổ phó Tổ điều phối thay mặt Tổ trưởng thực hiện việc điều hành Tổ điều phối khi được Tổ trưởng ủy quyền; chủ trì giải quyết hoạt động của Tổ điều phối liên quan đến địa bàn, lĩnh vực quản lý của cơ quan do mình phụ trách; thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Tổ trưởng và chịu trách nhiệm về kết quả công việc theo sự phân công.

Các thành viên của Tổ điều phối tham mưu, đôn đốc triển khai công việc của Tổ điều phối thuộc địa bàn, lĩnh vực quản lý của cơ quan do mình phụ trách; thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Tổ trưởng và chịu trách nhiệm về kết quả công việc theo phân công…

Quang Lộc
Ý kiến của bạn