Thanh toán linh hoạt cho công tác chuẩn bị đầu tư, bồi thường, hỗ trợ tái định cư sử dụng vốn đầu tư công hàng năm giai đoạn 2022-2025

Đầu tư và Tiếp thị
09:14 AM 25/04/2022

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh mới đây đã ký ban hành văn bản số 1206/UBND-KH&ĐT về cơ chế thanh toán linh hoạt chi phí công tác chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thanh quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn đầu tư công hằng năm trong giai đoạn 2022-2025 TP Hà Nội.

Theo đó, đối với quy định thanh toán vốn chuẩn bị đầu tư, đối tượng được áp dụng gồm các dự án đầu tư công cấp Thành phố trong danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 được HĐND Thành phố thông qua phân bổ vốn chi tiết cho dự án, đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư và các dự án được UBND Thành phố quyết định giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án được sử dụng vốn đầu tư công.

Thanh toán linh hoạt cho công tác chuẩn bị đầu tư, bồi thường, hỗ trợ tái định cư sử dụng vốn đầu tư công hằng năm giai đoạn 2022-2025 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Các điều kiện cần phải đáp ứng: Nhiệm vụ được phê duyệt trong các năm 2021-2025; Có dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định; Nội dung chi phí chuẩn bị đầu tư theo quy định hiện hành.

Về quy định thanh toán sẽ thực hiện thanh toán linh hoạt trong tổng nguồn vốn giao cho công tác chuẩn bị đầu tư theo Kế hoạch đầu tư công hằng năm trong giai đoạn 2022-2025 và Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm của Thành phố được cấp có thẩm quyền phê duyệt, không phụ thuộc mức vốn giao của từng dự án và đảm bảo điều kiện theo quy định hiện hành.

Đối với quy định thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, đối tượng áp dụng là các dự án đầu tư công cấp Thành phố đã được các có thẩm quyền quyết định đầu tư theo quy định, đáp ứng một trong các điều kiện: Các dự án có phát sinh tăng chi phí bồi thường, hỗ trợ dẫn đến tăng kế hoạch vốn so với kế hoạch đã được giao, đã thanh toán hết kế hoạch vốn đã được các cấp có thẩm quyền bố trí trong năm hoặc số vốn còn lại không đủ thanh toán cho phương án bồi thường, hỗ trợ đã được duyệt hoặc đang trình phê duyệt; Các dự án được phê duyệt, phát sinh trong năm có công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Quy định thanh toán sẽ thực hiện thanh toán linh hoạt theo tiến độ và dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được duyệt mà không phụ thuộc mức vốn giao cụ thể của từng dự án. Mức vốn bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được thanh toán của từng dự án không vượt chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong tổng mức đầu tư được duyệt của dự án và đảm bảo điều kiện theo quy hoạch.

Đối với quy định thanh toán vốn các nhiệm vụ quy hoạch, đối tượng áp dụng là các nhiệm vụ quy hoạch cấp Thành phố mới triển khai trong các năm giai đoạn 2021-2025 được cấp có thẩm quyền quyết định giao nhiệm vụ quy hoạch sử dụng nguồn vốn đầu tư công, phát sinh trong các giai đoạn 2022-2025.

Các nhiệm vụ quy hoạch cấp Thành phố chuyển tiếp từ năm 2022 trở về trước nhưng đến nay chưa hoàn thành được cấp có thẩm quyền quyết định điều chỉnh phần kinh phí dự toán còn lại sử dụng nguồn đầu tư công… Trên cơ sở đó, quy định thanh toán không phụ thuộc mức vốn giao của từng nhiệm vụ quy hoạch cấp Thành phố và đảm bảo theo quy định hiện hành.

Đối với quy định thanh toán cho công tác thanh quyết toán dự án hoàn thành, đối tượng áp dụng là các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền phê duyệt quyết toán của Chủ tịch UBND Thành phố hoặc cơ quan được ủy quyền của Chủ tịch UBND Thành phố và đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Quy định thanh toán được thực hiện theo quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành của cấp có thẩm quyền và thông báo kế hoạch vốn ngân sách còn phải thanh toán cho dự án.

UBND Thành phố giao Sở Kế hoạch Đầu tư có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND Thành phố văn bản quyết định giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư đối với các dự án đảm bảo điều kiện bố trí kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư trong giai đoạn 2022-2025; Thực hiện thông báo hoặc thông báo điều chỉnh kinh phí bố trí cho công tác chuẩn bị dự án, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, các nhiệm vụ quy hoạch cho các chủ đầu tư, chi tiết theo từng dự án, gửi Sở Tài chính làm cơ sở nhập dự toán trên hệ thống Tabmis và Kho bạc nhà nước Hà Nội làm cơ sở thanh toán cho dự án;

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và Kho bạc nhà nước Hà Nội. Trước ngày 30/11 hằng năm, tổng hợp báo cáo UBND Thành phố trình HĐND Thành phố phê duyệt kế hoạch vốn chính thức cho các dự án trên cơ sở số vốn chuẩn bị dự án, vốn bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, các nhiệm vụ quy hoạch, vốn thanh quyết toán dự án hoàn thành do Kho bạc nhà nước Hà Nội đã thanh toán cho từng dự án, làm cơ sở trình UBND Thành phố quyết định phân bổ dự toán theo quy định.

Kho bạc Nhà nước Hà Nội có nhiệm vụ thực hiện thanh toán kinh phí công tác chuẩn bị dự án, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, các nhiệm vụ quy hoạch trên cơ sở thông báo kế hoạch vốn của Sở Kế hoạch và Đầu tư; vốn thanh quyết toán dự án hoàn thành cho các dự án trên cơ sở thông báo kế hoạch vốn của Sở Tài chính và dự toán do Sở Tài chính nhập trên hệ thống Tabmis, đảm bảo đúng chế độ kiểm soát thanh toán vốn đầu tư công theo quy định.

Trước ngày 30/11 hằng năm, căn cứ đối chiếu của các chủ đầu tư, có văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính số liệu tổng hợp và chi tiết danh mục các dự án đã được bố trí giải nhân theo cơ chế thanh toán linh hoạt và kết quả giải ngân đến ngày 25/11 hằng năm để Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch vốn chính thức cho các dự án.

Còn Sở Tài chính được giao hướng dẫn thủ tục đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách và mở mã dự án, điều chỉnh mã số dự án (nếu có); Nhập dự toán cho công tác chuẩn bị dự án, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, các nhiệm vụ quy hoạch, thanh quyết toán dự án hoàn thành trên hệ thống Tabmis theo đúng quy định.

Nam Dương (T/h)
Ý kiến của bạn
Bình luận
Tháng 3, phát hành thành công hơn 24.400 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp Tháng 3, phát hành thành công hơn 24.400 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đang cho thấy một số tín hiệu tích cực, sau hàng loạt chính sách hỗ trợ từ Chính phủ và các bộ, ngành. Riêng trong tháng 3/2023 đã có hơn 24.400 tỷ đồng được huy động thành công.