Tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nhằm thúc đẩy, duy trì sản xuất, phấn đấu đạt mục tiêu cao nhất trong năm 2020

Chính trị - xã hội
10:30 PM 03/09/2020

Đó là mục tiêu mà Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đưa ra trong các hội nghị trực tuyến với ba miền Bắc, Trung, Nam với 6 vùng trong cả nước để trao đổi, thảo luận, hướng dẫn các địa phương xây dựng kế hoạch kinh tế - xã hội và đầu tư công giai đoạn 2021-2025 và năm 2021.

Tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nhằm thúc đẩy, duy trì sản xuất, phấn đấu đạt mục tiêu cao nhất trong năm 2020 - Ảnh 1.

Toàn cảnh hội nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nhằm thúc đẩy, duy trì sản xuất, phấn đấu đạt mục tiêu cao nhất trong năm 2020.

Việc Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục đổi mới phương thức tổ chức xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công theo vùng để trực tiếp lắng nghe những ý kiến từ các địa phương, giúp các địa phương chia sẻ, học hỏi, tương tác, liên kết nhiều hơn; tăng cường phối hợp giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư với địa phương để Bộ tiếp tục đồng hành cùng các địa phương tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nhằm khơi thông các điểm nghẽn, giải phóng nhiều nguồn lực, thu hút cho đầu tư phát triển.

Theo đó, hiện nay Bộ đang tập trung vào các nhiệm vụ để vừa phòng chống dịch vừa tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nhằm thúc đẩy, duy trì sản xuất, phấn đấu đạt mục tiêu cao nhất trong năm 2020; giải ngân nhanh nguồn vốn đầu tư công; chuẩn bị tốt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2021; tập trung thực hiện công tác quy hoạch và hiện nay các tỉnh cơ bản hoàn thành xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và đang chuẩn bị xây dựng lập quy hoạch tỉnh thời kỳ tới. Do vậy, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các địa phương thông qua Hội nghị này có thể trực tiếp trao đổi các khó khăn, vướng mắc, đưa ra các kiến nghị trong việc xây dựng quy hoạch cấp tỉnh.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đề nghị các địa phương tập trung đánh giá trung thực, khách quan, toàn diện tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư 7 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2020, trong đó phải nêu bật được các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội liên quan đến từng lĩnh vực như quy hoạch, đầu tư công, đấu thầu, phát triển doanh nghiệp, FDI, ODA, hợp tác xã, phát triển KKT, KCN,… trong năm 2020; kiến nghị các giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư toàn xã hội, đặc biệt là trong những tháng cuối năm 2020. 

Từ đó, đưa ra dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công giai đoạn 2021-2025 và năm 2021 sát với thực tế và bối cảnh "bình thường mới" cũng như các kiến nghị cụ thể đối với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc phối hợp, hỗ trợ các địa phương trong quá trình xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công giai đoạn 2021-2025, năm 2021 và các cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực kế hoạch - đầu tư.

Đối với nhiệm vụ xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 và năm 2021, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đề nghị các địa phương tiếp cận theo cách mới, thay đổi tư duy, tầm nhìn, đổi mới, cải cách mạnh mẽ hơn; bảo đảm sự nhất quán, kết nối, kế thừa và phát triển các thành tựu đạt được của giai đoạn 2016-2020; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, con người; xây dựng các dự án phải phù hợp và gắn với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh trong giai đoạn tới. 

Đồng thời, nghiên cứu phát triển các mô hình kinh tế mới; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư, các doanh nghiệp và người dân để phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh; xây dựng các tiêu chí thu hút các dự án đầu tư, nhất là các dự án đầu tư FDI theo hướng ưu tiên các dự án sử dụng công nghệ cao, thâm dụng vốn, các dự án sử dụng hiệu quả tài nguyên, các dự án có cam kết chuyển giao công nghệ, hỗ trợ và thúc đẩy liên kết các doanh nghiệp trong nước; ưu tiên huy động nguồn lực để đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng quan trọng và liên vùng…

Đức Duy
Ý kiến của bạn