Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An: Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trên địa bàn

Địa phương
03:37 PM 11/10/2023

Mới đây, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An có buổi làm việc với UBND tỉnh về việc giải quyết kiến nghị của cử tri trên địa bàn tỉnh từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến nay.

Đầu nhiệm kỳ đến nay, thông qua tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An, qua đường dây điện thoại trực tuyến tại các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đã tổng hợp 630 kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp và chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết, trả lời cử tri.

Nghệ An: Thường trực HĐND tinh giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trên địa bàn  - Ảnh 1.

Quang cảnh buổi làm việc

Trong nội dung kiến nghị của cử tri liên quan đến hầu hết các mặt của đời sống kinh tế - xã hội trên các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của UBND các cấp, các Sở, ngành cấp tỉnh, trong đó tập trung vào một số nội dung chủ yếu như: Công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; việc quản lý sử dụng đất có nguồn gốc từ các nông lâm trường quốc doanh; xử lý nhà tập thể cũ; ô nhiễm môi trường; đầu tư xây dựng, duy tu, sửa chữa hạ tầng giao thông, thuỷ lợi, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa xóm; chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở xóm, khối, bản.

Qua giám sát cho thấy UBND tỉnh, các sở ngành, địa phương đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri do Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp, chuyển đến trước, trong và sau các kỳ họp HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Sau khi có Báo cáo tổng hợp kiến nghị cử tri của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã chỉ đạo Văn phòng UBND tỉnh phân loại, tham mưu phân công, chỉ đạo các Sở, ngành cấp tỉnh, UBND các cấp giải quyết, trả lời cử tri và tổng hợp kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri để báo cáo HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh theo quy định.

Theo đó, các đơn vị đã quan tâm kiểm tra, xác minh nội dung cử tri phản ánh, đối thoại với người có kiến nghị để giải quyết kiến nghị cử tri và phối hợp tương đối chặt chẽ để giải quyết trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của ngành, phạm vi quản lý địa bàn và chỉ đạo của UBND tỉnh. Đến nay, 505/630 kiến nghị của cử tri đã được UBND tỉnh, các Sở, ngành giải quyết, trả lời và 125/630 kiến nghị cử tri trước, trong và sau kỳ họp thứ 14 đang được giải quyết để báo cáo cấp có thẩm quyền, trả lời cử tri theo quy định.

Nghệ An: Thường trực HĐND tinh giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trên địa bàn  - Ảnh 2.

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An đề nghị UBND tỉnh tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương thực hiện nghiêm Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND

Mặt khác, việc phân công cơ quan chủ trì, phối hợp giải quyết, trả lời một số ý kiến, kiến nghị cử tri chưa phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Sở, ngành và thẩm quyền của địa phương giải quyết. Một số kiến nghị cử tri chưa được giải quyết kịp thời do đơn vị được giao giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri chưa làm hết trách nhiệm hoặc công tác phối hợp giữa các Sở, ngành với nhau và giữa các Sở, ngành với địa phương có thời điểm, có việc chưa chặt chẽ, hiệu quả.

Theo Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 11/7/2019 của UBND tỉnh quy định rất đầy đủ, cụ thể quy trình tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri, tuy nhiên có một số nội dung chưa được thực hiện tốt, như: Việc xử lý, trả lời kiến nghị cử tri có khi chưa đúng tiến độ thời gian theo quy định; nhiều sở, ngành và UBND cấp huyện chưa thực hiện việc đăng tải kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri trên Trang, Cổng thông tin điện tử của Sở, ngành và địa phương mình; một số sở, ngành chưa gửi kết quả giải quyết kiến nghị cử tri đến Thường trực HĐND tỉnh và UBND cấp huyện để thông tin đến cử tri… Do đó, vẫn còn tình trạng cùng một kiến nghị đã được trả lời nhiều lần, đã được giải quyết nhưng cử tri không nhận được kết quả trả lời, nên vẫn tiếp tục kiến nghị…

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An đề nghị UBND tỉnh tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương thực hiện nghiêm Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND; đồng thời rà soát những bất cập của Quyết định để có sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Quyết định mới. Cần tập trung giải quyết các kiến nghị tồn đọng kéo dài. Quan tâm bố trí nguồn lực, đề xuất ban hành các cơ chế chính sách để giải quyết các vấn đề cử tri quan tâm. Đồng thời, UBND tỉnh cần tăng cường phối hợp với Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh trong phối hợp giải quyết các kiến nghị của cử tri.

Nghệ An: Thường trực HĐND tinh giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trên địa bàn  - Ảnh 3.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu

Ngoài ra, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã phân tích về nguyên nhân số lượng ý kiến cử tri trong giai đoạn vừa qua lớn. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh rà soát lại những kiến nghị của cử tri chưa được giải quyết theo các nhóm vấn đề như nhóm vấn đề nguồn lực, nhóm vấn đề về cơ chế, chính sách.... Trong quá trình tiếp xúc cử tri, các nội dung trả lời kiến nghị phải dứt điểm, để tránh tình trạng cử tri hỏi đi hỏi lại nhiều lần; đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền của cấp huyện thì giao UBND các huyện giải quyết. UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các ngành quyết liệt hơn để giải quyết các kiến nghị của cử tri.

UBND tỉnh tiếp tục thực hiện tốt Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND; chỉ đạo các ngành rà soát, đôn đốc giải quyết các vấn đề còn tồn đọng. UBND tỉnh rà soát lại các quy định của pháp luật để kiến nghị Quốc hội, HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung các quy định để đảm bảo tính hợp hiến. Tăng cường thực hiện chuyển đổi số trong giải quyết kiến nghị của cử tri; hoàn thiện quy trình giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Ngọc Tú
Ý kiến của bạn
Cải cách tạo điểm tựa thúc đẩy phát triển doanh nghiệp Cải cách tạo điểm tựa thúc đẩy phát triển doanh nghiệp

Chia sẻ tại Hội nghị "Triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP: Cải cách tạo điểm tựa thúc đẩy phát triển doanh nghiệp", sáng 29/2, đại diện Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương nhấn mạnh cần khơi dậy động lực, tạo áp lực thường xuyên và sự đồng hành nhiều bên để thúc đẩy doanh nghiệp phát triển.