Tiêu điểm xử phạt tuần qua: Thêm nhiều cá nhân và doanh nghiệp bị UBCKNN phạt

Chứng khoán
01:12 PM 18/12/2021

Trong đó nhiều doanh nghiệp bị phạt nặng.

Tuần qua UBCKNN đã công bố nhiều quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với nhiều cá nhân và doanh nghiệp.

Không công bố thông tin theo quy định, BDC Việt Nam bị phạt 100 triệu đồng

Ngày 09/12/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng BDC Việt Nam (mã chứng khoán MCO) số tiền 100 triệu đồng.

Nguyên nhân do BDC Việt Nam đã không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. Cụ thể, Công ty không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội các tài liệu như Báo cáo tài chính riêng năm 2016 được kiểm toán, Báo cáo tài chính bán niên năm 2017 đã được soát xét; công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của SGDCK HN không đúng thời hạn các tài liệu: Báo cáo tài chính riêng quý I/2017, Báo cáo thường niên năm 2019, Thông báo ngày đăng ký cuối cùng họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020; không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN đối với các tài liệu: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019, thông báo doanh nghiệp kiểm toán đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020; công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN các tài liệu: Giải trình chênh lệch 5% lợi nhuận sau thuế trước và sau kiểm toán năm 2019, Báo cáo thường niên năm 2019.

Chủ tịch HĐQT Everland bị phạt 170 triệu đồng do kiêm nhiệm chức, ký hợp đồng lớn khi chưa được ĐHĐCĐ chấp thuận

Ngày 13/12/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Lê Đình Vinh, Chủ tihcj HĐQT CTCP Tập đoàn Everland (mã chứng khoán EVG) tổng số tiền 170 triệu đồng.

Trong đó phạt tiền 85 triệu đồng do ông Lê Đình Vinh, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty đã kiêm nhiệm chức danh Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của cùng một công ty đại chúng. Cụ thể, ông Lê Đình Vinh đa kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Everland.

Ngoài ra ông Lê Đình Vinh còn bị phạt tiền 85 triệu đồng do vi phạm quy định: Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện hợp đồng, giao dịch khi chưa được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận theo quy định của pháp luật". Cụ thể, ông Lê Đình Vinh đã ký, thực hiện Hợp đồng hợp tác đầu tư số 99/2021/HĐHTĐT/EVG-THIENMINH ngày 01/4/2021 với Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bất động sản Thiên Minh (có giá trị lớn hơn 35% tổng tài sản Công ty cổ phần Tập đoàn Everland tại báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020) khi chưa được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Vi phạm nhiều lỗi khi giao dịch cổ phiếu LIG, người nhà Chủ tịch HĐQT Licogi 13 bị phạt 190 triệu đồng

Ngày 10/12/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Bùi Văn Sinh, người có liên quan đến ông Bùi Đình Sơn - Chủ tịch HĐQT CTCP Licogi 13 (mã chứng khoán LIG) tổng số tiền 190 triệu đồng do vi phạm nhiều lỗi khi giao dịch cổ phiếu LIG.

Cụ thể, phạt tiền 80 triệu đồng do giao dịch ngoài khoảng thời gian Sở giao dịch chứng khoán công bố thông tin. 

Phạt tiền 80 triệu đồng do không công bố thông tin về kết quả thực hiện giao dịch.

Phạt tiền 30 triệu đồng do người có liên quan của người nội bộ thực hiện đồng thời mua và bán chứng khoán của công ty đại chúng trong thời gian đăng ký giao dịch.

Cụ thể, ông Bùi Văn Sinh đăng ký mua 200.000 cổ phiếu LIG. Thời gian giao dịch Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội công bố thông tin là từ ngày 26/5/2021 đến ngày 31/5/2021 nhưng đã thực hiện mua 129.100 cổ phiếu LIG vào ngày 21/5/2021 (mua ngoài thời gian Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội công bố thông tin) và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội không nhận được báo cáo kết quả giao dịch của ông Bùi Văn Sinh. Đồng thời, ngày 27/5/2021, ông Bùi Văn Sinh đã bán 129.100 cổ phiếu LIG (bán trong khoảng thời gian đăng ký mua).

Thái Mạnh
Ý kiến của bạn
Người tiêu dùng tăng mua sắm trực tuyến để hưởng ưu đãi Người tiêu dùng tăng mua sắm trực tuyến để hưởng ưu đãi

Người tiêu dùng đang chi tiêu cẩn trọng hơn do không biết rủi ro gì có thể xảy ra trong tương lai. Song họ có xu hướng mua sắm trực tuyến để tận dụng ưu đãi hay có sự so sánh về giá cả giữa các sản phẩm.