Ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến sự phát triển của doanh nghiệp
Ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến sự phát triển của doanh nghiệp

Trong năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng bởi các tác động tiêu cực của dịch Covid-19 nhưng Việt Nam vẫn có sự tăng trưởng về kinh tế so với các quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, với những biến đổi khó lường của đại dịch Covid-19, dự đoán nền kinh tế trong năm 2021 sẽ còn rất ảm đạm.