Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quỳnh Nhai làm tốt công tác quân sự, quốc phòng ở địa phương

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quỳnh Nhai làm tốt công tác quân sự, quốc phòng ở địa phương

Thời gian qua, Ban Chỉ huy quân sự huyện Quỳnh Nhai (tỉnh Sơn La) đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo về công tác nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của địa phương. Đồng thời, thường xuyên phối hợp với lực lượng công an và các ban ngành, đoàn thể các xã, bản trên địa bàn tham gia hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chuẩn bị tốt các điều kiện cho công tác huấn luyện năm 2022. Từ đó, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương.