Báo Kinh doanh và Pháp luật - Tạp chí Doanh nghiệp và Tiếp thị: Đoàn kết và Phát triển

Báo Kinh doanh và Pháp luật - Tạp chí Doanh nghiệp và Tiếp thị: Đoàn kết và Phát triển

Trong suốt 10 năm qua, các thế hệ phóng viên, biên tập viên Tạp chí DN&TT không ngừng cố gắng, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ của một cơ quan báo chí, đó là thông tin truyên truyền đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trong phát triển kinh tế - xã hội; là diễn đàn của cộng đồng doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế; trở thành kênh thông tin chuyên sâu về marketing, giúp cộng đồng doanh nghiệp tiếp cận với các mô hình marketing hiện đại, hiệu quả.