Công tác khuyến học ở xã Chiềng Bằng

Công tác khuyến học ở xã Chiềng Bằng

Nhận thức sâu sắc về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong giai đoạn cách mạng hiện nay, với vai trò nòng cốt trong triển khai thực hiện công tác khuyến học, Hội Khuyến học xã Chiềng Bằng (huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La)z luôn phát huy vai trò cầu nối trong việc huy động, phối hợp các lực lượng, ban, ngành, đoàn thể và nhân dân cùng tham gia công tác khuyến học.