Huyện Bát Xát - Hội nhập và Phát triển thu hút đầu tư

Huyện Bát Xát - Hội nhập và Phát triển thu hút đầu tư

Với ý chí, khát vọng vươn lên, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức; Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Bát Xát phát huy truyền thống anh hùng cách mạng của quê hương, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo đưa các Chỉ thị, Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 thực sự được lan tỏa, đi vào cuộc sống. Tạo không khí phấn khởi, tin tưởng trong Đảng và trong nhân dân, khẳng định mốc son trong quá trình phát triển của huyện; đồng thời, mở ra một chặng đường mới đầy hy vọng.