Huyện Thạch Thành - Hội nhập và phát triển thu hút đầu tư

Huyện Thạch Thành - Hội nhập và phát triển thu hút đầu tư

Thạch Thành là huyện miền núi nằm ở phía Tây Bắc của tỉnh Thanh Hóa, có vị trí chiến lược quan trọng đối với lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, vùng đất với truyền thống yêu nước, tinh thần bất khuất chống giặc ngoại xâm kiên cường. Trên hành trình xây dựng và phát triển, phát huy tiềm lực nội sinh vốn có, huyện Thạch Thành đã và đang tập trung cao độ trong sự nghiệp đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội, vì cuộc sống ấm no hạnh phúc, xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.