Huyện Thiệu Hóa - Hội nhập và Phát triển thu hút đầu tư

Huyện Thiệu Hóa - Hội nhập và Phát triển thu hút đầu tư

Thiệu Hoá – Vùng đất nổi danh là cái nôi của người Việt cổ, nơi sinh dưỡng nhiều anh hùng hào kiệt và truyền thống chống giặc ngoại xâm kiên cường. Phát huy tiềm lực nội sinh vốn có, huyện Thiệu Hóa đã phát huy cao độ trong sự nghiệp đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội, vì cuộc sống ấm no hạnh phúc, xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.