Lễ công bố và trao giải thưởng "Sản phẩm công nghệ số Make in Việt Nam" năm 2020
Lễ công bố và trao giải thưởng "Sản phẩm công nghệ số Make in Việt Nam" năm 2020

Giải thưởng "Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam" năm 2020 là một hoạt động cụ thể triển khai Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 14/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam. Giải thưởng gồm 5 hạng mục: Giải thưởng Nền tảng số xuất sắc, Giải thưởng Sản phẩm số xuất sắc, Giải thưởng Thu hẹp khoảng cách số, Giải thưởng Giải pháp số xuất sắc và Giải thưởng Sản phẩm số tiềm năng.