Người đưa ý Đảng đến với đồng bào Dao

Người đưa ý Đảng đến với đồng bào Dao

Là người có uy tín trong cộng đồng người Dao quần trắng, những năm qua, ông Đặng Hồng Quân luôn gương mẫu đi đầu, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt, ông luôn là cầu nối đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đến với người dân trong thôn.