Quảng Xương - Thanh Hóa: Đẩy mạnh phát triển thương hiệu sản phẩm OCOP trên địa bàn

Quảng Xương - Thanh Hóa: Đẩy mạnh phát triển thương hiệu sản phẩm OCOP trên địa bàn

Nhận thấy triển khai Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” là cơ hội đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, UBND huyện Quảng Xương đã ban hành các kế hoạch, thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình OCOP, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm.