Quỳnh Nhai chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ nghèo

Quỳnh Nhai chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ nghèo

Cùng với triển khai các chương trình hỗ trợ và các chính sách giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, những năm qua, huyện Quỳnh Nhai còn huy động nguồn lực để xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo. Qua đó, giúp nhiều hộ nghèo “an cư, lạc nghiệp”, từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.