Quỳnh Nhai xây dựng huyện Nông thôn mới: Từ Nghị quyết đến cuộc sống

Quỳnh Nhai xây dựng huyện Nông thôn mới: Từ Nghị quyết đến cuộc sống

Thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 26/7/2021 của BTV tỉnh ủy và Quyết định 2423 của UBND tỉnh xây dựng huyện Quỳnh Nhai đạt chuẩn NTM. Trên cơ sở đề án, huyện Quỳnh Nhai đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện những việc như triển khai chỉ đạo đến các chi đảng bộ và các xã để thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí. Thực hiện tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đặc biệt là trong tiêu chí chí mới, được các sở ngành phụ trách các chỉ tiêu chí hướng dẫn cho huyện Quỳnh Nhai thực hiện Nông thôn mới