Tạp chí Doanh nghiệp và Tiếp thị - hành trình 9 năm xây dựng và phát triển
Tạp chí Doanh nghiệp và Tiếp thị - hành trình 9 năm xây dựng và phát triển

9 năm – một chặng đường, Báo Kinh doanh và Pháp luật - Tạp chí Doanh nghiệp và Tiếp thị đã tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phản ánh chân thực mọi mặt đời sống, kinh tế - xã hội, trở thành cơ quan báo chí được nhiều sự tin yêu của độc giả.