Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị (UTM): Kiến tạo tương lai
Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị (UTM): Kiến tạo tương lai

Với tôn chỉ là nơi đào tạo, phát triển toàn diện cho sinh viên, Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị (UTM) đã và đang kiến tạo nền tảng vững chắc về kiến thức, kỹ năng cho sinh viên nhằm xây dựng một thế hệ tài năng, nhiệt huyết, tự tin trong nền kinh tế tri thức, góp phần tạo dựng xã hội phồn vinh, thịnh vượng.