Việt Nam mục tiêu xuất khẩu rau quả đạt 8 - 10 tỷ USD năm 2023

Việt Nam mục tiêu xuất khẩu rau quả đạt 8 - 10 tỷ USD năm 2023

Việt Nam đặt mục tiêu tới năm 2030, giá trị kim ngạch xuất khẩu rau quả đạt 8 - 10 tỷ USD. Đồng thời, thu hút đầu tư mới 50 - 60 cơ cở chế biến rau quả có quy mô lớn và vừa…