Vĩnh Lộc - Thanh Hóa: Đẩy mạnh phát triển thương hiệu sản phẩm OCOP trên địa bàn

Vĩnh Lộc - Thanh Hóa: Đẩy mạnh phát triển thương hiệu sản phẩm OCOP trên địa bàn

Triển khai sâu rộng chương trình Mỗi xã một sản phẩm, huyện Vĩnh Lộc đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện và coi đây là nhiệm vụ quan trọng góp phần khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương, giúp người dân mạnh dạn tham gia, nâng tầm giá trị hàng hóa nông sản, phát triển bền vững kinh tế nông nghiệp, nông thôn.